• Imprimeix

Patrimoni natural

La diversitat de paisatges és una de les característiques més notables del territori de Catalunya i un element constitutiu del seu patrimoni. El Govern de la Generalitat de Catalunya desenvolupa polítiques orientades a la conservació i la millora dels paisatges de Catalunya, tant d'aquells que presenten un interès extraordinari per la seva singularitat com d'aquells paisatges ordinaris que constitueixen els escenaris de vida quotidiana de la població, que contribueixen a la qualitat de vida de les persones i que presenten un potencial dinamitzador de les economies locals.

Pel que fa al patrimoni natural i la biodiversitat, Catalunya compta amb un tresor excepcional que cal conservar i conèixer en profunditat per determinar les necessitats de gestió i protecció que en garanteixin el futur. Els espais naturals protegits són una peça clau d'aquesta joia patrimonial i tenen un paper preeminent en la seva conservació. Avui, podem dir que Catalunya disposa d'una autèntica xarxa d'espais, una xarxa que va de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.

El sistema d'àrees protegides de Catalunya se sustenta en una xarxa de 184 espais d'especial valor ecològic, que estan protegits pel Pla d'espais d'interès natural (PEIN), amb una superfície equivalent al 30% del territori català. D’entre aquests espais, parcs nacionals, parcs naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals són els espais naturals de protecció especial que disposen d'un nivell de protecció superior.

#SabiesQue

... què s’entén per paisatge?

Sabies què s’entén per paisatge? El paisatge és tot el que abasta la nostra mirada des d’un determinat punt d’observació, és a dir, la fesomia que mostra el territori com a resultat de l’acció humana. Segons el Conveni europeu del paisatge, “paisatge” designa “una part del territori tal com la percep la població, el caràcter de la qual resulta de l’acció dels factors naturals i/o humans i de les relacions que s’estableixen entre ells”.

Els paisatges no són estàtics, sinó que estan sotmesos a una evolució constant. De vegades, es tracta de canvis lents o gairebé imperceptibles; d’altres, de canvis sobtats i intensos. De vegades, els canvis es deuen a l’acció dels processos naturals. D’altres, es deuen a l’acció humana. En la majoria de casos, però, els paisatges canvien per l’acció combinada de fenòmens naturals i humans.

 

... que Catalunya està formada per 134 paisatges?

 

... que Catalunya té 58 paisatges agrícoles singulars?

Estan caracteritzats per una xarxa de camins, petites construccions agrícoles, infraestructures de reg i mosaics de conreus diversos que formen part del nostre patrimoni cultural. Més informació

 

Per saber-ne més