El Consell és un òrgan consultiu de participació social i assessorament del Govern en matèria de cultura i societat.

Acte de constitució del Consell Social de la Cultura

Acte de constitució del Consell Social de la Cultura

La creació del Consell respon a la necessitat de disposar d'un òrgan consultiu de participació social que esdevingui un instrument integral de reflexió, anàlisi i assessorament en:

- El seguiment de l'evolució econòmica i social del sector cultural 

- La relació entre la producció i el consum cultural 

- La connexió entre la cultura i el desenvolupament 

- Les condicions de treball dels professionals de les arts, el patrimoni i les indústries culturals i creatives.


El Consell s'adscriu al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'integren membres de diferents institucions i organismes que representen la societat civil així com representants de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local.

En la mateixa línia que altres consells ja existents, el Consell treballarà perquè els diferents sectors socials i econòmics participin més intensament en l'anàlisi i el desplegament de la vida cultural i farà el seguiment del sector i de les polítiques públiques que el Govern impulsi en aquesta matèria.

Els principals objectius del Consell Social de la Cultura són: 

- Posar en valor el paper de la cultura en la configuració d'una societat més pròspera, més capacitada, amb més possibilitats individuals i col·lectives.

- Posar en valor la dimensió econòmica, educativa i social de la cultura.

- Contribuir a la millora del posicionament del sector cultural respecte d'altres sectors productius.

- Afavorir l'accés a l'oferta dels béns i serveis culturals.

- Vetllar pel retorn social i comunitari de la producció cultural.

- Afavorir les relacions transversals de la cultura respecte a altres àmbits o polítiques públiques.

- Incentivar la relació entre la formació i el sector cultural.

- Promoure la transferència de talent a altres sectors productius, especialment pel que fa a la innovació i la recerca.

- Vetllar per fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en tot allò relatiu a la creació i producció artística i la seva difusió.

Els museus, espais formatius. Foto: Museu d'Història de Catalunya

Els museus, espais formatius. Foto: Museu d'Història de Catalunya

Arts Santa Mònica

Arts Santa Mònica, Centre de la Creativitat

Les biblioteques, difusores de coneixement

Les biblioteques, difusores de coneixement: Foto: Biblioteca de Moià

El Consell està presidit pel conseller de Cultura i compta amb una secretaria (una persona tècnica del Departament de Cultura) i les vocalies, ocupades per una cinquentena de membres del món econòmic, social i associatiu, que es distribueixen de la manera següent:

- Associacions empresarials, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya (3)

- Organitzacions sindicals, a proposta dels sindicats més representatius (2)

- Cambres de comerç (4)

- Organitzacions de consum més representatives de Catalunya (2)

- Confederació de Comerç de Catalunya (4)

- Col·legis professionals (2)

 -Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2)

- Consell de la Gent Gran de Catalunya (2)

- Consell Nacional de les Dones de Catalunya (2)

- Consell Escolar de Catalunya (2)

- Consell Interuniversitari de Catalunya (2)

- Mitjans de comunicació públics i privats (5)

- Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (1)

- Organitzacions professionals, associacions i clubs del sector cultural (5)

- Organitzacions associatives d'ens locals més representatives (2)

- Altres departaments de l'Administració de la Generalitat, competents en matèria d'economia, ensenyament, recerca, empresa i turisme (5)

- Persones de reconeguda competència, prestigi i relleu en l'anàlisi de la realitat i les polítiques culturals (5)

Constitució i funcionament
Composició del Consell Social de la Cultura
Funcionament

Els documents següents presenten, d'una banda, informació detallada sobre el Consell Social de la Cultura, i d'altra banda, un seguit de dades estadístiques d'actualitat sobre els diferents sectors de la Cultura a Catalunya. 

Les comissions específiques del Consell Social de la Cultura tenen funcions consultives i d’assessorament, debaten punts d’especial interès orientat a la consecució dels objectius del Consell Social de la Cultura en l’àmbit respectiu de cada comissió.

Les comissions específiques constituïdes fins ara són:

- Comissió de Cultura i Benestar

- Comissió de Cultura i Comunicació

- Comissió de Cultura i Economia

- Comissió de Cultura i Educació

- Comissió de Cultura i Turisme