• Imprimeix

Associacions i fundacions d'interès cultural

Associacions i fundacions d'interès cultural

Cercle Artístic de Sant Lluc

La  societat civil, que crea, organitza i transmet cultura, ha d'ésser objecte d'una atenció especial, atès que  gràcies al  seu esforç i a les seves iniciatives, no només es conserva un patrimoni de gran importància, sinó que s'impulsa una manera de concebre la cultura com a element  de participació i de decisió summament  enriquidor per als ciutadans.

Una associació o una fundació privada de caràcter cultural és declarada d'interès cultural per  Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Conseller de Cultura (article 11 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural modificat per l'article 30 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa).

El procediment per la seva declaració està establert en el Decret 73/1995, de 7 de març, pel qual es regula la declaració d'associacions i fundacions d'interès cultural.

Entitats que poden ser declarades d'interès cultural

Les associacions i fundacions privades que reuneixin les condicions següents:

  • Complir els requisits previstos a l’article 11 de la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment  i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural.
  • Tenir com a finalitat primordial desenvolupar activitats incloses dins de l'àmbit de la cultura popular i tradicional.
  • Distingir-se per la rellevància i la qualitat  de les seves activitats.

Drets que comporta

  • Que el Departament de Cultura insti al Departament de Justícia a declarar l'associació d'utilitat pública (article únic del Decret 392/1996, de 12 de desembre).
  • Que l'associació  pugui rebre els ajuts i gaudir dels avantatges que les disposicions vigents reservin a les entitats d'interès cultural.
  • Utilitzar en tota classe de documents la menció “declarada d'interès  cultural“, a continuació de la seva denominació.

Fer la sol·licitud

  • Caldrà  emplenar el model de sol·licitud  i aportar  la documentació que s'indica.
  • Per a la presentació de les memòries dels cinc últims exercicis, caldrà utilitzar el model de memòria.
Data d'actualització:  15.03.2017