• Imprimeix

Revista d'etnologia de Catalunya

Revista d'etnologia de Catalunya

La Revista d’etnologia de Catalunya és una plataforma de difusió de les iniciatives, les realitzacions, les teories i les experiències dels investigadors i dels col·lectius d’estudiosos existents en aquest camp del coneixement.

Sota el prisma de la interdisciplinarietat, la Revista d’etnologia de Catalunya presenta treballs i articles que s’estructuren en les següents seccions: Dossier monogràfic, Miscel·lània, Recerques etnològiques i Crònica (Activitats, Associacions, Museografia i Bibliografia).

Es publica ininterrompudament des del mes de juliol de 1992, amb un total de 42 volums editats fins la data d'avui.

Des del número 36, la Revista d’etnologia de Catalunya inicià una nova etapa. Tot mantenint els seus referents, canvià el disseny per tal de potenciar molt més tot un seguit d’aspectes com el diàleg entre paraula i imatge, una de les característiques de la publicació. A partir del número 38 la Revista d’etnologia de Catalunya es publica únicament en format digital.

Destaquem

Totes les REC al portal RACO

Podeu consultar i descarregar tots continguts dels números publicats.

Revista d'etnologia de Catalunya, número 42

Edició en català

La Revista d’etnologia de Catalunya (REC) inicia una nova etapa en el seu camí. La REC ha estat i és una publicació periòdica que ha esdevingut punt de referència i lloc de trobada de l’antropologia i l’etnologia catalanes, així com de les ciències socials en general, tant des d’un punt de vista acadèmic i analític com des del vessant de la producció cultural i el patrimoni etnològic.

Aquesta nova etapa ve marcada per un nou organigrama, compost ara per l’Equip de Direcció, el Consell de Redacció, el Comitè Editorial i el Comitè Assessor Científic. També cal remarcar la publicació íntegra de la revista en català i en anglès. Però potser el fet més destacable és que per primera vegada es fa una revisió per parells dels articles de les seccions de “Recerques etnològiques” i “Miscel·lània” amb l’objectiu d’elevar la categoria científica de la revista.

En aquest número hi trobareu el dossier Els reptes actuals dels museus etnogràfics locals, presentat pel professor Fabien Van Geert, de la Universitat de Barcelona i la Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, en el qual es reflexiona, des de diversos punts de vista i amb aproximacions temàtiques i territorials molt diverses, sobre la realitat dels museus etnogràfics locals com a punt de trobada entre la museologia i l’antropologia.

Catalonian Journal of Ethnology, issue 42

English edition

Revista d’Etnologia de Catalunya (Catalonian Journal of Ethnology, REC) begins a new era in its journey. The REC has been and still is a regular publication that has become both a benchmark and a meeting point for Catalan anthropology and ethnology, and for social sciences in general, from an academic standpoint as well as that of  cultural production and ethnological heritage.

This new phase is marked by a revised organisational chart, presently consisting of the Management team; the Editorial Board; the Editorial Committee and the Scientific Advisory Committee. Also noteworthy is the integral  publication of the journal in Catalan and English. But perhaps the most important fact is that for the time, the articles from the Ethnological research and Miscellaneous sections are subject to peer review with the aim of raising the journal’s scientific status.

In this issue you will find the dossier Current challenges for local ethnographic museums, presented by professor Fabien Van Geert from the University of Barcelona and University of Paris 3 – Sorbonne Nouvelle which, through a diversity of viewpoints as well as thematic and territorial approaches, reflects upon the situation of local ethnographic museums as meeting points between museology and anthropology.

 

 

Normes de presentació / Guidelines for submitting /Normas de presentación

Data d'actualització:  04.12.2018