• Imprimeix

Qui som

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural té com objectiu bàsic donar compliment a les polítiques públiques inspirades per la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural

Amb tot, 20 anys després de la Llei, s'imposen noves línies de treball i d'estreta col·laboració amb les associacions i els ajuntaments; línies àgils, eficaces i eficients, que facin més visible la vitalitat, la transversalitat i la creativitat com a peces claus de la contemporaneïtat en què vivim. 
Treballem, doncs, per contribuir a fer efectiva la promoció, el foment i l'estudi de la cultura popular i tradicional, el suport al món associatiu que vertebra la pròpia societat civil i la coordinació amb el món municipal per desplegar les línies d’acció cultural que a cada poble i ciutat es volen endegar. 

L'organigrama contempla la Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, el Servei de Recerca i Protecció i el seu centre de Documentació, el Servei de Promoció i Dinamització i la Secció de Gestió. 
A la Subdirecció General li corresponen tasques de protecció, promoció, difusió, planificació, coordinació i execució en relació als convenis, el pressupost, la normativa i els òrgans consultius del Departament, en l'àmbit de la seva competència. 
El Servei de Recerca i Protecció té assignades les tasques vinculades amb el disseny i l'execució de línies i programes de recerca sobre cultura popular i tradicional; la coordinació de l'inventari i catalogació dels elements de la cultura popular i tradicional, així com tramitar els procediments de declaració de festes i elements festius; proposar i tramitar els expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional en la categoria de zones d'interès etnològic i les candidatures a la inclusió dins la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco. També és responsable del fons documental en matèria de cultura popular i tradicional i la fonoteca. 
El Servei de Promoció i Dinamització treballa entorn de tres àmbits: promoció i dinamització de les festes i els elements festius, programes formatius en cultura popular i foment de la creació i divulgació d'espectacles d'arrel tradicional; a la vegada coordina i instrueix els expedients de declaració d'entitats d'interès cultural. 
La Secció de Gestió dóna suport a la Subdirecció General en el compliment de les seves funcions, a més de tramitar expedients de despesa i propostes de contractació, vetllar pel compliment de la normativa de recursos humans i la gestió dels recursos materials per al bon funcionament de la Direcció General.

Edifici de la Filmoteca

Imatge: Andreu Androver

Qui som

Imatge: Jordi Play

Qui som

Imatge: Jordi Play

Informació relacionada

El 19 de novembre de 2014 es va publicar al DOGC l’Ordre CLT/0336/2014, de 4 de novembre, del Consell de l’Associacionisme Cultural. Es tracta del màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en matèria de cultura popular, dinamització sociocultural i associacionisme cultural. El Consell està integrat per un representant de cadascuna de les 32 federacions i confederacions nacionals del sector. La reunió constitutiva del Consell va tenir lloc el 21 de febrer de 2015.  Entre les tasques que té encomanades hi ha la definició de plans formatius i elaborar informes i dictàmens, entre d’altres.

 

Manifest del Consell en relació al referèndum de l'1 d'octubre

En la reunió que el Consell va celebrar el 23 se setembre passat es va redactar un manifest en defensa dels drets civils dels catalans i de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

En el manifest, el Consell ressalta “el ple suport a les institucions de Catalunya i a les seves decisions”, i manifesta “el rebuig i la condemna més enèrgica a les actuacions desplegades pel Govern de l’estat espanyol per impedir la lliure participació dels catalans i les catalanes en un procés democràtic com és el referèndum de l’1 d’octubre”.

En el text, el Consell manifesta el seu “compromís inequívoc en la defensa de les llibertats democràtiques” i la seva “oposició a qualsevol iniciativa que limiti l’autogovern o l’exercici de llibertats civils, com ara la llibertat de consciència, la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió i opinió, la llibertat de reunió, el dret a la igualtat de tracte davant la llei, i el dret a decidir”.

Segons el manifest, el Consell “no pot restar en silenci quan els poders de l’Estat espanyol infringeixen les lleis, demostren un clar menysteniment als drets civils dels ciutadans, i agredeixen a les entitats culturals i cíviques, a les institucions i a l’autogovern del poble de Catalunya”.

El manifest es pot consultar en diferent idiomes. 

Consell de l'Associacionisme Cultural

Sessió de constitució del Consell

Manifest de la cultura popular de Catalunya en defensa dels drets civils dels catalans i catalanes i de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017

El 29 de maig de 2015 es va publicar al DOGC l’Ordre CLT/152/2015, de 30 d'abril, del Consell de l'Etnologia Catalana. Es tracta de l’òrgan consultiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en matèria de participació, d’impuls i de coordinació per contribuir a la recerca, la protecció, la visibilització i la difusió del patrimoni etnològic català, tant en la seva vessant material com immaterial. El Consell està integrat per 10 persones de reconegut prestigi en el camp de l’etnologia. La reunió constitutiva del Consell va tenir lloc el 29 de juny de 2015. Entre les tasques que té encomanades hi ha la de prestar assessorament tècnic sobre els processos de protecció i salvaguarda del patrimoni etnològic que es derivin del desplegament de la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.

Constitució del Consell de l’Etnologia Catalana

Reunió de constitució del Consell

El Programa d'identificació visual posa a disposició de tothom les normes que regeixen la identitat corporativa de la Generalitat, i una sèrie d'exemples d'aplicacions de la marca de la Generalitat i els seus departaments. És tracta d'una eina que millora la difusió de la normativa, i en millora la vigència, ja que Internet permet que el seu contingut s'actualitzi en qualsevol moment. És important, doncs, consultar-lo sempre des del web de la Generalitat, on sempre hi trobarem la informació actualitzada. Si bé tothom té accés al Programa d'identificació visual, en trauran especial profit els usuaris interns de la Generalitat i els proveïdors (professionals de la publicitat, del disseny i de les arts gràfiques).

Us facilitem dos enllaços. El primer obre la pàgina d'inici del web Identitat Corporativa de la Generalitat de Catalunya i el segon l'apartat que fa referència a la imatge del Departament de Cultura. Podeu descarregar arxius relacionats amb la identificació institucional, la normativa i els manuals d'aplicació en diferents àmbits i suports.

Data d'actualització:  28.09.2017