• Imprimeix

Agència Catalana del Patrimoni Cultural

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creada mitjançant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  Va començar a treballar l’1 de gener de 2014, després de l’aprovació dels seus estatuts, el 23 de juliol de 2013

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té per missió gestionar, amb relació al medi urbà i natural que l’acull, el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència.

 A més, l’Agència dóna suport al departament competent en matèria de cultura en les activitats programades per executar les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de patrimoni cultural.

L’Agència té adscrits 38 monuments i els equipaments culturals següents:

 • El Museu d’Arqueologia de Catalunya
 • El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
 • El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
 • El Museu d’Història de Catalunya
 • El Museu d’Art de Girona
 • El Centre de Restauració de Béns Mobles

Les funcions que realitza l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural són, entre d’altres:

 • Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats per millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint estratègies de suport i col·laboració amb els ens locals.
 • Fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el desenvolupament territorial i paisatgístic i amb el desenvolupament econòmic, per tal de generar nous recursos destinats a la promoció i conservació d'aquest patrimoni.
 • Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipaments, prestant una atenció especial a l’educació i al turisme cultural en col·laboració amb el departament competent en matèria de turisme; millorar-ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar les pràctiques associades a la conservació i divulgació d’aquest patrimoni.
 • Prestar serveis de restauració, conservació, rehabilitació, excavació arqueològica, millora de la qualitat i posada en valor de béns culturals i de divulgació i d’informació en matèria de patrimoni cultural.
 • Promoure la formació, la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits del patrimoni cultural, i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la gestió i la informació en matèria de patrimoni cultural.
 • Gestionar la xarxa de monuments i jaciments arqueològics de titularitat de la Generalitat i els equipaments patrimonials adscrits al departament competent en matèria de cultura.
 • Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió i la promoció del patrimoni cultural, incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del voluntariat.

Mapa d'equipaments

mapa_acdpc_2016

Dades de contacte

Portaferrissa,  1
08002 Barcelona
Centraleta telèfon: 93 316 28 00
agenciapatrimoni@gencat.cat
Plànol de situació

Preus de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Data d'actualització:  28.04.2016