• Imprimeix

Transparència

Mitjançant aquesta pàgina, i en compliment del que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC), com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, i adscrita al Departament de Cultura, mitjançant la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, es fa pública la informació de l’Agència, referent a la seva estructura organitzativa, la gestió econòmica , comptable, pressupostaria i patrimonial, la contractació publica i els convenis.

En aquesta mateixa pàgina podeu disposar també del formulari corresponent a l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Així mateix, la informació de caràcter més institucional la podeu trobar al portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

Gestió econòmica, contable i pressupostària

Convenis

Dret accès a la informació pública

Data d'actualització:  07.07.2015