• Imprimeix

Arxius de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya té una àmplia xarxa d'arxius distribuïts arreu del país que vetllen per la preservació del patrimoni documental de Catalunya, que és una part fonamental de la memòria de la nació i, alhora, són un element important dins una gestió transparent, eficaç i democràtica de les administracions públiques. Són arxius de la Generalitat:

- L'Arxiu Nacional de Catalunya
- L'Arxiu del Parlament de Catalunya
- L'Arxiu del Síndic de Greuges
- L'Arxiu de la Sindicatura de Comptes
- L'Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres institucions de la Generalitat no dependents de la seva Administració
- Els arxius centrals administratius dels departaments de la Generalitat, de les delegacions territorials del Govern, de les empreses, entitats i ens dependents de la Generalitat i de les entitats de dret públic vinculades a la Generalitat
- La Xarxa d'Arxius Comarcals

Entre aquests centres els que depenen orgànica o funcionalment del Departament de Cultura  són: