• Imprimeix

Arxius Centrals Administratius

Els arxius centrals administratius son la peça clau del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa (SGGDA) ja que són els responsables de desenvolupar i gestionar el sistema dels seus respectius organismes, d’acord amb la normativa i les directrius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Han de tenir arxiu central administratiu tots els departaments de la Generalitat, ens que en depenen i les delegacions territorials del Govern. També poden tenir-ho els òrgans d'un departament i les entitats autònomes en què sigui necessari, a criteri del secretari general del departament al qual estiguin adscrits; també les empreses de la Generalitat i els consorcis inclosos en l'àmbit d'aplicació del Decret 76/1996, a criteri del seu òrgan directiu. En el cas que aquests ens no creïn el seu propi arxiu, han d'establir un acord de col·laboració amb un departament o entitat de la Generalitat que disposi d'arxiu central administratiu.

En el desenvolupament de les seves funcions els responsables dels arxius centrals administratius han de gestionar i administrar el sistema, mantenint els elements bàsics anteriorment esmentats així com també analitzar les condicions de conservació de la documentació, la formació i assessorament sobre l'aplicació del sistema de gestió de la documentació administrativa, i les necessitats d'organització i de gestió de la documentació administrativa del departament o ens, independentment del lloc on aquesta sigui produïda o ubicada. Arrel de l’extensió de l’Administració electrònica també s’integren en equips multidisciplinaris amb funcions de redisseny de processos documentals.

Arxius centrals administratius de les delegacions territorials de Govern 

En el cas dels arxius centrals administratius de les delegacions territorials de Govern, que depenen del Departament de la Vicepresidència, es coordinen tècnicament amb el conjunt d’arxius centrals administratius atès que han d'elaborar, aplicar i mantenir els elements del sistema general de gestió de la documentació administrativa dipositada a l'arxiu d'acord amb la normativa tècnica general establerta pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i amb les instruccions específiques de cadascun dels departaments o ens.

Actualment la Generalitat de Catalunya disposa de 4 arxius territorials:

  • Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a Girona
  • Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a Lleida
  • Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a Tarragona
  • Arxiu Central Administratiu de la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre
Data d'actualització:  31.07.2017