• Imprimeix

Memòries anuals

La CNAATD cada any elabora una memòria que constitueix un recull de les activitats més importants de la Comissió on trobem dades sobre el nombre de reunions del ple i de la Comissió Permanent celebrades cada any, el nombre de resolucions emeses i de les accions més destacades que hagin pogut realitzat els seus membres en cada exercici. També recullen dades sobre l’aplicació de taules d’accés i avaluació documental per part dels centres integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya. La memòria és aprovada anualment pel plenari de la Comissió i es publica al web de la comissió. També s’incorpora íntegrament en la memòria anual dels arxius de la Generalitat que elabora la Subdirecció General d’Arxius i Museus.

En aquestes es recull l’activitat general de la comissió, per exemple el nombre de reunions celebrades, el nombre de resolucions adoptades i de les accions més destacades que hagin pogut realitzar els seus membres en cada exercici. Les memòries també és una recopilació de dades sobre les aplicacions de taules d’avaluació i accés documental per part dels centres integrats en el sistema d’arxius de Catalunya. La memòria és aprovada anualment pel plenari de la Comissió i es publica al web de la comissió. També s’incorpora íntegrament en la memòria anual dels arxius de la Generalitat que elabora la Subdirecció general d’Arxius i Museus.