ARESTA (Arxiu Electrònic Segur i Tramitació Administrativa) està orientat a donar una solució global a la gestió de la documentació electrònica de la Generalitat complint amb la normativa actualment vigent. Per tant conjuga la normativa tècnica derivada del Protocol de Gestió de documents electrònics (Ordre CLT/172/2014), la solució tecnològica que suporta la gestió de documents electrònics a nivell corporatiu i també incorpora elements organitzatius.

Essencialment les funcionalitats d’ARESTA es resumeixen en que els múltiples sistemes de tramitació (o Back Office) que disposa la Generalitat han d’adoptar el model d’informació d’ARESTA. Aquests Back Office, d’acord amb el que estableix la llei, un cop ha finalitzat la tramitació dels expedients s'han de transferir a l’arxiu electrònic (iArxiu) mitjançant la plataforma de serveis de gestió documental. Els expedients tancats (amb el corresponent índex i foliat electrònic) es conserven a iArxiu el temps establert a les Taules d’accés i avaluació documental.

L’arxiu electrònic d’ARESTA només conserva els expedients en fase de vigència, no en fase de conservació permanent o històrica.