• Imprimeix

Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC)

L’article 16 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents precisa que el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) “és el conjunt d’òrgans de l’Administració i d’arxius que, amb normes i procediments garanteixen, d’acord amb els seus valors, la gestió, la conservació, la protecció, la difusió correctes de la documentació de Catalunya, i l’accés a aquesta documentació”. En aquest sentit, el SAC aplega amb criteris de qualitat els arxius que operen en territori català, enuncia els òrgans de l'administració responsables de dur a terme la política arxivística i els instruments del Sistema i impulsa la formulació d’un marc legal i normatiu adient.