La direcció del Sistema d’Arxius de Catalunya, d’acord amb la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, disposa d’uns instruments específics que li han de permetre desenvolupar la seva política arxivística i assolir el compliment de la mateixa Llei. Aquests instruments són impulsats per la direcció del Sistema d’acord amb els criteris adoptats i les necessitats arxivístiques del territori català.

 

Els instruments del Sistema són: