• Imprimeix

Consell Nacional d'Arxius i Gestió Documental (CNAGD)

L’article 18 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol (modificat per l'article 5 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. DOGC núm. 6927 de 4 d'agost de 2015) preveu la creació del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental com a òrgan de consulta de l’Administració de la Generalitat en matèria d’arxius i gestió documental, estableix els criteris amb què s’ha de determinar la seva composició, i li dóna unes atribucions molt àmplies entre les quals es destaquen les de proposar actuacions i iniciatives en matèria d’arxius i gestió documental, emetre dictàmens sobre programes globals d’actuació arxivística, projectes de disposicions, normativa tècnica, incorporació de nous arxius al Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC), inclusió de documents al Patrimoni Documental de Catalunya i aprovació del Mapa d'Arxius de Catalunya i de les seves variacions.

Aquest òrgan, constituït el 17 de juliol de 2006, tal i com preveu el Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i funcionament del Consell Nacional d’Arxius, està format per una presidència, una vicepresidència i una vicepresidència 2a, 24 vocalies i una secretaria. Per tal que esdevingui un veritable instrument de participació de tots els sectors implicats en la gestió, preservació i difusió del patrimoni documental català, dels actuals vint i set membres que el componen, deu són arxivers que pertanyen a diferents àmbits i institucions arxivístiques del nostre país i la resta representants dels diferents sectors de la nostra societat. Aquesta pluralitat dels components pretén reflectir la riquesa i complexitat de l’arxivística actual així com el caràcter transversal de la funció de l’arxiver el qual, per una banda, és un agent imprescindible a l’hora de dissenyar un sistema de gestió documental en un entorn cada vegada més tecnificat, on és necessari actuar des del moment en què es generen els documents a les oficines fins la seva arribada als arxius,  i per l’altra, té un paper essencial en la configuració dels instruments necessaris per a garantir la correcta conservació que permeti un ús eficient de la informació i la seva recuperació immediata per tal que els arxius esdevinguin els centres cabdals de conservació i divulgació de la nostra memòria històrica.

Data d'actualització:  13.08.2015