• Imprimeix

Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles

És la unitat responsable de la implementació i el control de la política de museus, de la coordinació del Sistema de Museus de Catalunya i de l'impuls, seguiment i avaluació del Pla de Museus de Catalunya.

Li corresponen les funcions següents:

  • Dissenyar i impulsar els plans i programes relatius a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria de documentació, conservació, restauració i difusió dels béns mobles.
  • Definir i coordinar el desenvolupament de les polítiques de protecció del patrimoni cultural moble de Catalunya i vetllar per la seva correcta execució.
  • Impulsar i gestionar el catàleg de béns culturals mobles.
  • Conèixer i avaluar els programes de producció cultural i difusió dels museus i col·leccions de béns culturals mobles de Catalunya.
  • Estudiar, analitzar i proposar les edicions i productes digitals de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
  • Promoure la imatge del patrimoni cultural de Catalunya d'acord i coordinadament amb la política de comunicació del Departament de Cultura.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.
Data d'actualització:  23.02.2018