• Imprimeix

Junta de Qualificació, Valoració i Exportació

 

La Junta de Qualificació Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya (JQVEBPCC) és un òrgan col·legial plurisciplinar de caràcter interdepartamental, adscrit a la Direcció General del Patrimoni Cultural, que informa o fa taxacions econòmiques de béns culturals mobles a petició d'òrgans de l'administració pública o d'interessats privats per al tràmit de sol·licituds relatives a mesures de protecció o de foment per incentius fiscals al mecenatge, com poden ser les peticions d'exportació, de pagament amb béns culturals o de beneficis fiscals sobre béns culturals.

La Junta s'estructura en el Ple i la Comissió de Valoració. Alhora, el Ple pot delegar a la Secció d'Exportacions el tràmit de determinades sol·licituds d'exportació de béns culturals que no requereixen ser examinades pel plenari.

 

D'acord amb l'article 2 del Decret 175/1999, de 29 de juny, de regulació de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya, són funcions de la Junta:

 • Informar sobre les sol·licituds de permís d'exportació definitiva o temporal de béns culturals mobles que tramiti el Departament de Cultura.
 • Informar sobre l'exercici per part de la Generalitat dels drets de tempteig i retracte sobre béns culturals mobles.
 • Informar sobre els expedients d'inclusió de béns mobles en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
 • Informar sobre l'adquisició per la Generalitat, onerosa o mortis causa, de béns culturals mobles d'interès nacional o catalogats, de béns integrants del patrimoni documental o del patrimoni bibliogràfic amb destinació a arxius o a biblioteques, i de béns que formin o hagin de formar part del fons d'un museu.
 • Taxar els béns mobles integrants del patrimoni cultural que es pretengui lliurar a l'Administració de la Generalitat en pagament de deutes i els que siguin objecte de donació o llegat en favor de la Generalitat.
 • Taxar els béns mobles integrants del patrimoni cultural que es pretengui lliurar en pagament de deutes tributaris, en els supòsits en què aquesta funció correspon a la Generalitat.
 • Fer les taxacions de béns culturals mobles que correspon realitzar a la Generalitat en aplicació de la legislació tributària i sobre incentius fiscals
 • Emetre els informes que la Direcció General del Patrimoni Cultural i, a través d'aquesta, altres òrgans de l'Administració de la Generalitat li demanin en relació amb els béns culturals mobles.

 

a) Presidència, exercida per una persona nomenada pel/per la conseller/a de Cultura, a proposta del/de la director/a general del Patrimoni Cultural.

b) Vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Subdirecció General de Museus.

c) Vocalies, que són ocupades per les persones següents:

 • Sis tècnics/ques del Departament de Cultura, nomenats/des per la persona titular d'aquest Departament.
 • Dues persones en representació del Departament d'Economia i Finances, nomenades pel/per la titular de l'esmentat Departament.
 • Cinc persones nomenades pel/per la titular del Departament de Cultura, a proposta del/de la director/a general del Patrimoni Cultural, d'entre persones de reconeguda competència en els diferents camps d'actuació de la Junta.

d) Secretaria, que és exercida per un/a vocal designat/da per la presidència.
 

La Junta s'estructura en el Ple i en la Comissió de Valoració.

Decret 175/1999, de 29 de juny, de regulació de la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya (DOGC núm. 2925)

Data d'actualització:  16.07.2018