La Junta de Museus de Catalunya, creada el 1907 originàriament com a Junta de Museus de Barcelona, és la institució que representa i és la veu dels museus de Catalunya, i reflecteix la voluntat d'actuar coordinadament de les diverses institucions que gestionen el patrimoni museístic del país. Alhora, com a òrgan prescriptor i consultiu, assessora el Govern i té la funció bàsica per a l'acreditació dels museus de Catalunya i la seva avaluació i, especialment, pel què fa als museus nacionals.

Actualment la componen el Ple i la Comissió Executiva. El president de la Generalitat en presideix el Ple. En són vicepresidents l'alcalde de Barcelona, el conseller de Cultura, i un representant elegit pel Parlament. Els vocals són sis representants de les entitats locals, un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, un representant de cada museu nacional, un representant de l'Església catòlica designat per la Conferència Episcopal Tarraconense, i els membres de la Comissió Executiva. La Comissió Executiva està formada per onze tècnics de reconegut prestigi de totes les funcions pròpies dels museus.

Podeu sol·licitar la consulta de les actes de les darreres reunions de la Comissió Executiva:

Sol·licitud de consulta de l'arxiu de la JMC

Data d'actualització:  10.09.2015