El Pla de museus Museus 2030 estableix l'estructura organitzativa de tots els centres museístics del país d’acord amb criteris de rellevància i l’aportació que fan al conjunt del Sistema, així com els instruments de suport per a garantir una actuació pública global planificada.

El sistema museístic el formen tots els museus de Catalunya en un sentit ampli. En primer lloc consten els museus acreditats (que equival als actuals museus registrats), que són els que compleixen els requisits tècnics, infraestructurals i humans que marca la Llei de Museus. Dins d'aquests, hi ha els museus nacionals i els museus de Catalunya. Els museus nacionals són els que mostren una visió global del territori en els diferents àmbits culturals i estenen el seu servei a tot el país. Dins dels museus de Catalunya, s'hi inclouen també els museus d'interès nacional i els museus de suport territorial. El Sistema contempla també els denominats equipaments patrimonials bàsics (equivalents a les col·leccions obertes al públic), que són els que no han passat pel sistema establert normativament.

El Sistema s’articula a través de les xarxes de museus amb la finalitat de fomentar la cooperació entre els diferents centres museístics que comparteixen un mateix àmbit temàtic (xarxes temàtiques de museus) o territorial (xarxes territorials de museus).