• Imprimeix

Estudis d'afectació al Patrimoni Cultural

Els Estudis d'Afectació al Patrimoni Cultural són l'eina bàsica per tal que el Servei d'Arqueologia i Paleontologia pugui valorar l'impacte d'una obra o actuació sobre el patrimoni cultural, i emetre els informes preceptius que estan regulats per diverses legislacions sectorials.

Al llarg d'aquests darrers anys s'han anat incorporant i adaptant diversos mecanismes preventius, per tal de poder valorar, amb suficient antelació, el grau d'afectació que poden provocar les diverses actuacions que es realitzen en el territori i que poden afectar els béns de patrimoni cultural.

Més enllà de la Llei de Patrimoni Cultural Català, el patrimoni cultural també està protegit per la Llei d'Avaluació Ambiental i la Llei d'Urbanisme. 

Avaluació Ambiental:

L'avaluació ambiental és un procediment de caràcter preventiu que té per objecte incorporar la variable ambiental en la presa de decisions sobre determinats projectes, plans o programes. Aquesta avaluació s'efectua a través d'un document anomenat Estudi d'Impacte Ambiental, el qual ha d'incloure els possibles impactes del projecte, pla o programa sobre el patrimoni cultural, entre d'altres. També ha d'incloure la proposta de mesures preventives, correctores i compensatòries, per tal d'evitar, minimitzar o compensar l'impacte.

En aquest sentit, l'òrgan competent en matèria de medi ambient està obligat a sol·licitar informe al Departament de Cultura, per tal que es valorin els efectes previsibles directes o indirectes d'una obra, instal·lació, etc., sobre el patrimoni cultural. 

Urbanisme:

L'urbanisme és una funció pública que abasta l'ordenació, la transformació, la conservació i el control de l'ús del sòl, del subsòl i del vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l'ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, l'edificació i les instal·lacions.

En aquest sentit, el planejament urbanístic ha de preservar, entre d'altres, les restes de caràcter històric, artístic, tradicional, arqueològic o paleontològic existents a l'entorn.

Existeixen diversos mecanismes de protecció, els més destacats són els catàlegs de béns protegits de les diverses figures de planejament, així com el procediment de projectes específics d'interès públic, etc.

 

Responsable:
 
Secció d'Informació i Estudis
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 
Data d'actualització:  13.11.2015