• Imprimeix

Intervencions arqueològiques i paleontològiques

Són intervencions arqueològiques o paleontològiques, d'acord amb l'article 47.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, els estudis directes d'art rupestre i les prospeccions, els sondeigs, les excavacions, els controls i qualsevol altra intervenció amb remoció de terrenys o sense, que tingui per finalitat descobrir, documentar o investigar restes arqueològiques o paleontològiques.

Segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, les intervencions arqueològiques o paleontològiques es classifiquen en:

 En funció dels motius que les originen:

 • Intervencions que es duen a terme en el marc d'un projecte d'investigació
 • Intervencions no motivades per un projecte d'investigació. Aquestes, en funció del moment i de les circumstàncies en què es realitzen, poden ser preventives o d'urgència

 En funció del seu abast:

 • Excavacions
 • Prospeccions
 • Controls
 • Mostrejos
 • Documentació gràfica i plàstica
 • Consolidació, restauració i adequació

 En funció del medi en què es desenvolupen:

 • Terrestres
 • Subaquàtiques

Les intervencions arqueològiques i paleontològiques han de ser autoritzades per la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives

Són intervencions preventives:

 • Les que es fan quan es projecta la realització d'obres o actuacions que poden afectar restes arqueològiques o paleontològiques.
 • Les que es fan quan, per qualsevol circumstància d'origen antròpic o natural, la protecció de les restes arqueològiques o paleontològiques o la salvació dels seus valors culturals requereixen una intervenció, i que no tinguin la consideració d'intervencions d'urgència.
 • La resta d'intervencions arqueològiques o paleontològiques no integrades en un projecte d'investigació i que no tinguin la consideració d'intervencions d'urgència.

Memòries de les intervencions arqueològiques i paleontològiques

Segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, la persona o persones que dirigeixen una intervenció arqueològica o paleontològica tenen l'obligació d'elaborar una memòria de resultats i lliurar-la a la Direcció General del Patrimoni Cultural en el termini de dos anys des de l'acabament dels treballs de camp.

Les memòries de les intervencions arqueològiques i paleontològiques de Catalunya es troben dipositades a la seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural, i són d'accés públic.

Consulta de les memòries:

Les memòries es poden consultar, demanant cita prèvia, a la Biblioteca del Patrimoni Cultural, situada a la seu de la Direcció General del Patrimoni Cultural, al Palau Moja de Barcelona, o als diferents Serveis Territorials del Departament de Cultura (cada Servei disposa de les memòries corresponents al seu àmbit territorial).

Les memòries que estan digitalitzades també es poden consultar en línia des de CALAIX, el Dipòsit Digital del Departament de Cultura.

  

Responsable: 
 
Secció d'Actuacions
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 
Data d'actualització:  22.09.2017