• Imprimeix

Presentació

Segons la legislació vigent, entenem per arqueologia preventiva "aquelles intervencions que es fan quan es projecta la realització d'obres o actuacions que poden afectar restes arqueològiques o paleontològiques" (Article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic).

L'objectiu final d'aquestes intervencions és la protecció de les restes arqueològiques o paleontològiques o la salvació dels seus valors culturals.

L'expansió urbanística dels darrers anys, la construcció de grans infraestructures, l'augment de les concentracions de població, han comportat una gran transformació del paisatge, i alhora han posat al descobert un gran nombre de jaciments arqueològics i paleontològics. En aquest sentit, l'administració pública ha hagut d'adaptar i millorar els mecanismes preventius davant del perill de destrucció del patrimoni arqueològic i paleontològic que han suposat aquestes grans actuacions al territori.

Una de les principals eines preventives de què disposa la Direcció General del Patrimoni Cultural és l'Inventari del Patrimoni Cultural Immoble Català, que inclou el patrimoni arqueològic, el patrimoni paleontològic i el patrimoni arquitectònic. Per tal de preveure la protecció del patrimoni cultural català és imprescindible tenir-lo identificat i documentat a l'Inventari.

Pel que fa a les intervencions arqueològiques i paleontològiques, el nombre d'intervencions de caràcter preventiu va anar augmentant de forma considerable fins l'any 2009, moment en què van començar a davallar. Tanmateix, continuen representant un percentatge molt elevat (entre el 85 i el 90%) del total d'intervencions que es realitzen a Catalunya al llarg de l'any.

Així mateix, i més enllà de la legislació de Patrimoni Cultural, existeixen altres procediments de caràcter sectorial que han passat a formar part indiscutible de l'arqueologia preventiva. Es tracta dels mecanismes de protecció de la legislació urbanística tals com els catàlegs de les diferents figures de planejament urbanístic, i de la legislació ambiental, com és el procediment d'avaluació ambiental.

Data d'actualització:  22.09.2017