• Imprimeix

Presentació

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional. Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Estatut d'autonomia i sens perjudici de les competències que la Constitució Espanyola assigna a l'Estat, té competència exclusiva en aquesta matèria. L'administració local de Catalunya, d'acord amb la legislació local i amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, assumeix importants atribucions de protecció del patrimoni cultural local, dins l'esfera de les seves competències.

El patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya forma part del patrimoni cultural català, i per llur valor arqueològic o paleontològic, els béns que l'integren mereixen una protecció i una defensa especials.

Patrimoni arqueològic

Segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, formen part del patrimoni arqueològic català els béns mobles i immobles que reuneixen els requisits següents:

  • Poder servir com a instruments per al coneixement de la història o la cultura de Catalunya, sempre que per obtenir aquest coneixement calgui estudiar-los amb metodologia arqueològica.
  • Estar situats o procedir del sòl, del subsòl o d'aigües interiors del territori de Catalunya, o bé del mar territorial o de la plataforma continental corresponents a la seva franja litoral.

També formen part del patrimoni arqueològic català els béns mobles per a l'estudi dels quals cal utilitzar metodologia arqueològica i que han estat declarats béns culturals d'interès nacional o catalogats, o bé que formen part dels fons de museus o de col·leccions de Catalunya, encara que no reuneixin els requisits abans indicats.

Patrimoni paleontològic

Segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, formen part del patrimoni paleontològic català els elements fòssils no relacionats amb l'ésser humà ni amb els seus orígens o antecedents, així com el seu context geològic, que estan situats o procedeixen del sòl, del subsòl o d'aigües interiors del territori de Catalunya, o bé del mar territorial o de la plataforma continental corresponent a la seva franja litoral, o que formen part dels fons de museus o de col·leccions de Catalunya.

 

Responsable: 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
Data d'actualització:  15.05.2014