• Imprimeix

Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)

Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, els béns més rellevants del patrimoni cultural català, tant mobles com immobles, han d'ésser declarats d'interès nacional pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Els béns immobles declarats béns culturals d'interès nacional es classifiquen en: 

a) Monument històric

b) Conjunt històric

c) Jardí històric

d) Lloc històric

e) Zona d'interès etnològic

f) Zona arqueològica 

g) Zona paleontològica

Els béns mobles poden ésser declarats d'interès nacional singularment o com a col·lecció.

Els béns culturals d'interès nacional han d'ésser inscrits en el Registre de Béns Culturals d'Interès Nacional, en el qual també s'ha d'anotar preventivament la incoació dels expedients de declaració.

Patrimoni arqueològic i paleontològic d'interès nacional

És competència del Servei d'Arqueologia i Paleontologia la tramitació dels expedients de declaració de bé cultural d'interès nacional corresponents a les categories de zona arqueològica i zona paleontològica.

Zona arqueològica (ZA): Lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d'ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües. En el cas que els béns culturals immobles definits per les lletres a), b), c), d) i e) tinguin en el subsòl restes que solament siguin susceptibles d'ésser estudiades arqueològicament, tindran també la condició de zona arqueològica.

Zona paleontològica (ZP): Lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.

La declaració de béns culturals d'interès nacional requereix la incoació prèvia d'un expedient, iniciat d'ofici per l'Administració de la Generalitat o bé a instància d'una altra administració pública o de qualsevol persona física o jurídica. Un cop finalitzat el procediment de declaració, aquesta ha d'ésser acordada pel Govern de la Generalitat, a proposta del Conseller de Cultura. La declaració d'un bé cultural d'interès nacional s'ha de notificar als interessats i als ajuntaments dels municipis on radica el bé, i s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado.

Declaracions genèriques de béns culturals d'interès nacional

A més de les declaracions de béns culturals d'interès nacional que es fan mitjançant la tramitació d'expedients de declaració individuals, també hi ha béns declarats de manera genèrica segons la Disposició Addicional Primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Aquesta Disposició Addicional Primera diu:

  • Els béns radicats a Catalunya que hagin estat declarats d'interès cultural, d'acord amb la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, passen a tenir respectivament la consideració de béns culturals d'interès nacional.
  • Es declaren d'interès nacional els castells de Catalunya.
  • Es declaren d'interès nacional les coves, els abrics i els indrets que contenen manifestacions d'art rupestre.

Patrimoni arqueològic i paleontològic declarat BCIN. Dades

Actualment hi ha 215 béns del patrimoni arqueològic i paleontològic declarats béns culturals d'interès nacional, 206 corresponen a patrimoni arqueològic i 9 a patrimoni paleontològic.

Per categories, d'aquests 215 béns culturals d'interès nacional, 173 han estat declarats com a zona arqueològica, 29 com a zona arqueològica + monument històric, 9 com a zona paleontològica, 2 com a monument històric, 1 com a zona arqueològica + conjunt històric i 1 com a lloc històric.

 

declarats_bcin

 

declarats_bcin_categories

  

Responsable:

Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 
 
Data d'actualització:  10.08.2018