• Imprimeix

Espais de protecció arqueològica (EPA)

Es consideren espais de protecció arqueològica els llocs que no han estat declarats d'interès nacional on, per evidències materials, per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l'existència de restes arqueològiques o paleontològiques (Art. 49 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català).

Els espais de protecció arqueològica són determinats per resolució del conseller de Cultura, amb audiència prèvia dels interessats i de l'ajuntament afectat. S'ha de donar compte a l'ajuntament i als interessats de la resolució, que no ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per a la concessió d'una llicència d'obres en un espai de protecció arqueològica cal l'informe favorable del Departament de Cultura.

Tota catalogació de béns immobles d'un terme municipal -mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local- ha de contenir els jaciments arqueològics que han estat declarats espais de protecció arqueològica (Art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català).

Actualment a Catalunya hi ha 66 Espais de Protecció Arqueològica declarats. 

Responsable: 
Responsable del Pla d'Espais de Protecció Arqueològica
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 
Data d'actualització:  10.12.2018

Llistat d'Espais de protecció arqueològica