• Imprimeix

Dades generals de la Direcció General

Responsable: Sra. Àngels Ponsa i Roca
Càrrec: directora general de la Direcció General de Cooperació Cultural
Adreça
Passatge de la Banca, 1-3
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 316 27 93 / 93 316 27 94
Fax
93 316 28 29
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
La Direcció General de Cooperació Cultural té com a funcions impulsar les polítiques públiques en matèria de promoció cultural i cooperació amb les altres administracions públiques, especialment les relacionades amb la programació cultural estable, les xarxes territorials i les infraestructures culturals en l'àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals. Així mateix, li correspon impulsar les polítiques públiques en l'àmbit de biblioteques, d'acord amb les competències que la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya i la normativa que la desplega atribueixen a l'Administració de la Generalitat, excepte aquelles que s'atribueixen al Govern o a altres òrgans.

Corresponen a la Direcció General de Cooperació Cultural, que les exerceix a través dels òrgans administratius competents per raó de matèria, la inspecció del Sistema de Lectura Pública regulada a l'article 27 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya i la inspecció d'aquells àmbits culturals que no s'hagin atribuït a una altra direcció general del Departament, així com la incoació dels procediments sancionadors corresponents.