• Imprimeix

Subdirecció General de Promoció Cultural

Responsable: Sr. Toni Cabré i Masjuan
Càrrec: sub-director general de de Promoció Cultural
Adreça
Passatge de la Banca, 1-3
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 316 27 00
Fax
93 316 27 98
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
· Vehicular les actuacions en matèria de promoció i cooperació culturals.

·  Impulsar i dirigir les actuacions de la Direcció General en matèria d'equipaments culturals.

· Coordinar els projectes transversals de la Direcció General.

· Coordinar l'elaboració de propostes de normativa tècnica i sectorial.

· Definir i impulsar els serveis d'economies d'escala necessaris de suport a l'activitat artística municipal i local, sobretot a les programacions artístiques estables i als actes singulars d'interès supralocal, com els festivals.

· Promoure la diversificació del públic i l'accés d'aquest al conjunt d'activitats de difusió de les arts que es produeixen a Catalunya.

· Impulsar i establir la cooperació entre els sectors i les administracions en l'àmbit de competències de la Direcció General.

· Coordinar les estratègies de seguiment i avaluació d'indicadors estadístics en l'àmbit d'actuació de la Direcció General.

· Proposar la incoació de procediments sancionadors que puguin derivar de l'exercici de la inspecció en els àmbits culturals que no s'hagin atribuït a una altra direcció general del Departament.

· Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui.