• Imprimeix

Presentació

La Direcció General de Cooperació Cultural té com a funcions impulsar les polítiques públiques en matèria de promoció cultural i cooperació amb les altres administracions públiques, especialment les relacionades amb la programació cultural estable, les xarxes territorials i les infraestructures culturals en l'àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

Així mateix, li correspon impulsar les polítiques públiques en l'àmbit de biblioteques, d'acord amb les competències que la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya i la normativa que la desplega atribueixen a l'Administració de la Generalitat, excepte aquelles que s'atribueixen al Govern o a altres òrgans.

Corresponen a la Direcció General de Cooperació Cultural, que les exerceix a través dels òrgans administratius competents per raó de matèria, la inspecció del Sistema de Lectura Pública regulada a l'article 27 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya i la inspecció d'aquells àmbits culturals que no s'hagin atribuït a una altra direcció general del Departament, així com la incoació dels procediments sancionadors corresponents.

Estructura de la Direcció General de Cooperació Cultural

De la Direcció General de Cooperació Cultural en depenen:
a) La Subdirecció General de Promoció Cultural.
b) El Servei de Biblioteques.
c) El Servei de Gestió.

Data d'actualització:  20.09.2017