El Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) és una xarxa integrada per teatres i auditoris de tot el territori creada amb l’objectiu de consolidar l’activitat cultural als municipis catalans i de distribuir-la homogèniament, per tal de garantir el dret de la ciutadania d’accedir en condicions d’igualtat a la cultura que estableix l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia.

El Govern vol donar amb l’SPEEM un fort impuls al panorama escenicomusical de Catalunya, i vol fer-ho en col·laboració amb els agents locals i supralocals (ajuntaments, diputacions i consells comarcals). Aquest impuls suposa també una oportunitat de desenvolupament del sector privat de les arts escèniques i musicals i de creixement del teixit empresarial que opera en aquest sector.

Amb l’organització en xarxa dels diferents equipaments escènics de Catalunya s’evitaran les duplicitats en les programacions públiques d’arts escèniques i musicals, i suposarà un millor aprofitament dels recursos tècnics i econòmics que s’hi destinen, tant per part de les administracions com dels agents privats.

Per poder accedir a aquests recursos, és imprescindible que els equipaments formin part de l'SPEEM. Per fer-ho només cal disposar d’una connexió a Internet i donar-se d’alta a través de l’aplicació informàtica que el Departament de Cultura ha habilitat a aquest efecte.

Destaquem