Muntatge centres

La Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya és el conjunt organitzat d’entitats, públiques i privades, titulars de centres i espais d’arts visuals, d’entitats privades que impulsen activitats d’arts visuals d’interès públic i d’ens locals que promouen programacions d’arts visuals.

Amb la Xarxa, el Govern de la Generalitat vol garantir una presència bàsica de les arts visuals contemporànies al país per ajudar a equilibrar el teixit artístic en el conjunt de Catalunya. Aquesta presència vol fer-se de manera coordinada amb l'Administració local i els agents artístics del territori.

Els eixos de la Xarxa són:

  • Signatura de convenis anuals amb els ajuntaments que gestionen els centres territorials. 
  • Creació d’òrgans de diàleg i intercanvi entre el Departament de Cultura, els ajuntaments i els centres.
  • Increment de la coordinació entre els centres de la Xarxa.
  • Priorització de la inversió en activitat per sobre de la destinada a estructura.
  • Sistematització de la presència al sistema dels diferents sectors de l’art contemporani.

 

Dins d’aquesta Xarxa, la Generalitat té les funcions de promoció i coordinació, mentre que les decisions són preses per cadascun dels ajuntaments implicats. De fet, l’impuls de la Xarxa ha de venir donat per l’aposta dels ens locals per l’art contemporani. Finalment, els Centres d’Arts territorials s’encarreguen de la programació i la gestió, en funció de les decisions preses i les actuacions consensuades.