Un pla de país
El Pla d'Equipaments Culturals és l'instrument bàsic de planificació territorial del govern de Catalunya. El Pla integra els instruments d'ordenació i planificació cultural que estan vigents actualment i estableix les noves directrius per als sectors que no compten amb cap marc de regulació. Però més enllà de la visió sectorial, aquest pla contempla, per primera vegada en una visió de conjunt i des d'una mirada territorial, la totalitat d'equipaments culturals considerats essencials per al benestar i gaudi de la ciutadania. Per aquest motiu el pla s'ha elaborat en consens amb el món local i s'ha acordat amb ajuntaments i diputacions de Catalunya.

El dret d'accés a la cultura
El pla permetrà dotar els municipis de Catalunya dels equipaments que permetin garantir l'accés de la ciutadania a la cultura, en igualtat d'oportunitats i en les millors condicions, tenint en consideració les noves demandes socials i les noves formes d'accedir als continguts i les experiències culturals i reforçant al mateix temps el valor social dels equipaments culturals públics. El pla preveu la construcció o actualització d'un mínim de 395 equipaments culturals.

Els equipaments culturals del segle XXI
El pla permetrà avançar cap a uns models d'equipaments que permetin garantir elevats nivells de qualitat i optimitzar l'adequació de les instal·lacions i recursos per donar resposta  a les concepcions més actuals de la cultura i les seves pràctiques, augmentar la utilitat social, econòmica i medi-ambiental dels equipaments per afavorir la seva adaptació a les necessitats i demandes d'una societat del segle XXI. En aquest sentit, el pla incorpora el paradigma tecnològic i digital en la concepció dels equipaments, tant pel que fa a les característiques de les instal·lacions com a la concepció dels espais i la previsió d'activitats i usos dels equipaments.

Un territori culturalment equilibrat
El pla pretén assolir una distribució territorial equilibrada dels equipaments, de forma que la distància de desplaçament i la mobilitat associada no actuïn com a factors dissuasoris per a la població. Amb l'increment del nombre de municipis amb equipaments i serveis culturals, augmentarà la població que podrà disposar d'instal·lacions al propi municipi de residència i permetrà disminuir les distàncies de desplaçament per accedir als serveis culturals bàsics, uns equipaments que contribuiran a l'equilibri territorial del país actuant com a factor de desenvolupament cultural, econòmic i de cohesió social.

Cultura, creativitat, coneixement…
L'increment de l'oferta d'equipaments, serveis i activitats culturals suposa una contribució al desenvolupament del potencial creatiu de les persones, fonamental per la societat del coneixement, i és també una oportunitat pel desenvolupament de les professions culturals i artístiques i dels mercats de productes i serveis culturals associats als continguts dels equipaments culturals.

Documents taules sectorials

Per tal de conèixer les especificitats inherents als diferents sectors i poder establir els criteris per a l’ordenació de les diferents xarxes d’equipaments, es van constituir sis taules de treball en les quals van participar experts vinculats a diferents institucions i equipaments culturals.

A  partir de les dades recollides en aquests grups de treball es van definir els estàndards i les diferents tipologies d’equipaments culturals distribuïts per trams de població; també es van establir els criteris necessaris per tal de poder assolir una planificació amb visió de conjunt i una distribució racional i equilibrada dels equipaments en el territori.