Liceu

Escenaris Especials. Irene Serrat.

El Departament de Cultura, en el marc de les seves competències, ha endegat el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics. El seu desplegament es fa en el marc del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM). Amb l’execució d’aquest Pla es pretén que les activitats culturals garanteixin les suficients condicions d’accessibilitat en la comunicació, progressivament, perquè les persones amb discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi, si s’escau.

A través d’aquest Pla, es pretén donar resposta a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, la implementació de la qual s’ha de dur a terme mitjançant la figura dels plans d’accessibilitat. Aquesta llei segueix l’estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020, amb l’objectiu que totes les persones amb discapacitat puguin gaudir de llurs drets i es puguin beneficiar plenament de llur participació en l’economia i en la societat europees. Per això, l’estratègia identifica vuit àrees primordials d’actuació, la primera de les quals és l’accessibilitat als béns i als serveis, especialment, els públics.

Durant el 2015, es va iniciar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics adherits a l’SPEEM. En una primera fase d’execució del Pla, es va elaborar un qüestionari per tal de conèixer l’estat actual dels equipaments escènics i musicals públics en aquest àmbit. A partir de les conclusions de la diagnosi i tenint en compte les consideracions de la Comissió d'Accessibilitat de l'SPEEM, s'ha dissenyat el Pla d’actuació 2016-2020 amb els objectius estratègics següents:

1. Fomentar l’accessibilitat i la realització dels plans específics corresponents.

2. Millorar les condicions d’accessibilitat de les instal·lacions.

3. Impulsar serveis i programes d’accessibilitat per a persones amb discapacitat.

4. Promoure continguts, actuacions o activitats, accessibles destinats als col·lectius amb discapacitat i en risc       d’exclusió social.

5. Incentivar una comunicació accessible.

6. Formar i dotar de personal als equipaments per atendre aquests col·lectius.

7. Promoure el finançament de les activitats accessibles.

La Comissió d'Accessibilitat de l'SPEEM compta amb representants del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del Departament de Cultura, representants dels equipaments escèncis i musicals públics i membres convidats de la Universitat Autònoma de Barcelona i és l'encarregada del seguiment i avaluació del Pla.

 

Data d'actualització:  07.11.2016