• Imprimeix

Recursos d'interès

 

 

 

Legislació Europea: Convenció i Estratègia Europea d’accessibilitat 2020

 

Convenció de les Nacions Unides

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol i publicada en el BOE del 21 d’abril de 2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el ple gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en condicions d’igualtat per a les persones amb discapacitat i de promoure la seva dignitat. La Convenció ha esdevingut el primer instrument ampli de drets humans amb caràcter vinculant per a tots els estats que l’han ratificat, entre els quals hi ha l’Estat espanyol.

 

Estratègia Europea d’accessibilitat 2020

La Unió Europea va elaborar l’estratègia europea sobre discapacitat 2010-20 amb l’objectiu que totes les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets i es puguin beneficiar plenament de la seva participació en l’economia i en la societat europees.

L’Estratègia identifica vuit àrees primordials d’actuació:

 1. Accessibilitat: Garantir l'accessibilitat dels bens i serveis, en especial dels serveis públics i els dispositius de suport a les persones amb discapacitat
 2. Participació: Aconseguir una plena participació en la societat de les persones amb discapacitat
 3. Igualtat: Suprimir la discriminació de les persones amb discapacitat a la UE.
 4. Feina: Promoure que les persones amb discapacitat puguin obtenir ingressos per les activitat laborals en el mercat de treball.
 5. Educació i formació: Promoure una educació i un aprenentatge permanent i inclusiu per tots els alumnes amb discapacitat.
 6. Protecció social: Promoure unes condicions de vida dignes per a les persones amb discapacitat.
 7. Sanitat: Potenciar la igualtat d’accés als serveis sanitaris i a les instal·lacions vinculades per a les persones amb discapacitat.
 8. Acció exterior: Promoure els drets de les persones amb discapacitat en l’acció exterior de la UE.

L’Estratègia es posarà en pràctica de la manera següent:

 1. Sensibilització: Conscienciar a la societat de tot el que es refereix a la discapacitat i informar a les persones amb discapacitat dels seus drets i la manera d’exercir-los.
 2. Suport financer: Optimitzar de l’ús dels instruments financers de la UE per afavorir l’accessibilitat i la no discriminació i augmentar la visibilitat de les possibilitats de finançament en els programes posteriors al 2013 sobre la discapacitat.
 3. Estadístiques, recopilació i seguiment de les dades: Complementar l’elaboració d’estadístiques periòdiques sobre la discapacitat amb la finalitat de conèixer la situació de les persones d’aquest col·lectiu.
 4. Mecanismes de la Convenció: En el marc de la governança, l’Estratègia s’ha de dur a terme a dos nivells: respecte els estats membres i en el marc de les institucions de la UE.

 

Legislació estatal: Reial decret 1/2013

 

El Reial decret legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Aquesta llei harmonitza el contingut de les lleis anteriors:13/1982, 51/2003 i 49/2007.

Aquesta Llei té per objecte:

a. Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a l’ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l’eradicació de qualsevol forma de discriminació, de conformitat amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i els acords internacionals ratificats per Espanya.

b. Establir el règim d’infraccions i sancions que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

La legislació catalana: Llei 13/2014

 

Configuració general de la llei d’accessibilitat:

L’Estatut d’autonomia estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives. Els poders públics, per tant, han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social del país, és a dir, possibilitar la participació de totes les persones en tots el àmbits de la societat.

Des d’aquest marc conceptual, la promoció de l’accessibilitat es configura com un dels instruments principals dels poders públics per a la consecució de la igualtat i, per tant, de la llibertat dels individus. En aquest sentit, el 5 de novembre de 2014 va entrar en vigor la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Configuració legal de la llei d’accessibilitat: 

La Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, suposa un pas endavant en la promoció i la consecució real de la igualtat i, per tant, de la llibertat, de les persones a Catalunya.

Aspectes formals i materials:

Des d’un punt de vista formal i de tècnica legislativa, la nova Llei configura un conjunt normatiu integrador que intenta desplegar en un únic text la diversitat de disposicions sobre l’accessibilitat (normes estatals i internacionals); des d’un punt de vista material i de contingut, la nova Llei estableix el marc general de treball, drets i obligacions en l’àmbit de l’accessibilitat.

En aquesta línia, l’exposició de motius estableix que la Llei té dos objectius principals: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

 

Per a més normativa relacionada amb accessibilitat feu clic aquí

L'assessorament en Accessibilitat es pot demanar a l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). Les seves funcions són:

  • Proposar, elaborar i desenvolupar polítiques i criteris normatius per a la promoció i execució de les condicions d'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, per a l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitats o diversitat funcional.

 

  • Difondre, informar i assessorar sobre solucions i avenços en l'accessibilitat i en l'eliminació de barreres existents de qualsevol àmbit.

 

  • Impulsar actuacions i estratègies en accessibilitat i eliminació de barreres, així com proposar i coordinar mesures per a la seva gestió, el seu manteniment, la seva formació i la seva difusió.

 

  • Col·laborar amb les administracions públiques, òrgans competents i altres entitats implicades en programes i activitats que tinguin com a objectiu la promoció de l'accessibilitat, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats de les persones, així com emetre els informes necessaris que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.

 

  • Fer el seguiment, accions de suport i de control adequades, i mediació si escau, per al compliment de les normes d'accessibilitat, supressió de barreres, igualtat d'oportunitats i no-discriminació, per part de les diferents administracions públiques i de les seves entitats instrumentals.

 

  • Assistir al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, i desenvolupar les tasques pròpies de la secretaria tècnica del Consell.

 

  • La coordinació i seguiment de les activitats del Centre d'Autonomia Personal "Sírius" per a dur a terme, d'acord amb els criteris i objectius de l'Àrea, les activitats de foment, assessorament, gestió i innovació, dels productes de suport, de l'accessibilitat a l'entorn i de la comunicació per al desenvolupament de l'autonomia personal, així com d'altres activitats que li siguin encomanades per raó de la matèria

 

  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

  

Es pot contactar amb l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres a través del correu electrònic accessibilitat.tsf@gencat.cat o a través del telèfon 93 483 10 00.

Aquesta Àrea va elaborar el 2015 la Guia d'atenció a les persones amb discapacitats als serveis públics a fi de garantir que les persones amb discapacitat puguin participar en igualtat de condicions que la resta de ciutadans en l’ús dels serveis d’atenció al públic. A aquesta Guia es presenten unes recomanacions concretes dirigides als treballadors i treballadores d’aquests serveis per tal que puguin atendre amb una actitud positiva d’ajut i entesa, de forma personalitzada, a les persones que tenen necessitats específiques a causa de la seva discapacitat.

 

En aquest apartat es presenten definicions de conceptes com accessibilitat, mobilitat, barreres arquitectòniques o de la comunicació i autonomia personal.

 

Els serveis d’accessibilitat que es poden oferir en les arts escèniques són diversos.

En el marc d’un model de cultura accessible i inclusiva, aquests serveis s’adrecen a tots els usuaris, si bé hi ha alguns usuaris que se’n beneficien especialment.

 • Audiodescripció: consisteix a descriure el que es veu sobre l’escenari, com ara personatges, accions, escenografia, etc. L’usuari rep aquesta descripció de forma oral en els espais sense diàleg de l’obra. Aquest servei beneficia especialment les persones cegues i amb baixa visió, si bé també pot beneficiar espectadors amb discapacitats cognitives.

 

 • Sobretitulació/subtitulació: consisteix a incloure un text a la part inferior (subtítols) o superior (sobretítols) de l’escenari que reprodueix, generalment de manera resumida, el text de l’obra. Pot oferir-se en la mateixa llengua de l’obra (intralingüístic) o en una altra llengua (interlingüística). Aquest servei beneficia les persones que no comprenen la llengua original, persones sordes i persones amb discapacitat auditiva. En determinats casos, com ara l’òpera, també pot ajudar a entendre el text a persones sense discapacitat auditiva. Quan s’adreça específicament a persones sordes o amb discapacitat auditiva, s’hi solen afegir elements com la identificació del personatge, una descripció dels sorolls ambientals, etc.

 

 • Audiosubtitulació: consisteix a reproduir oralment els subtítols o text en pantalla. Aquest servei és útil per a persones cegues i persones amb baixa visió, i també amb persones amb dificultats de lectura, ja siguin transitòries o permanents. Quan aquest servei s’adreça a persones cegues i amb baixa visió, l’audiosubtitulació se sol combinar amb l’audiodescripció.

 

 • Interpretació en llengua de signes: consisteix a traduir en llenguatge de signes el text de l’obra. Aquest servei és útil per a persones sordes i amb discapacitat auditives.

 

 • Materials addicionals (fullets, programa, etc.) escrits en:
  • Lectura fàcil: desenvolupats segons unes guies que faciliten la lectura. Aquest servei beneficia les persones amb dificultats lectores, ja siguin transitòries (immigrants, persones que s’han incorporat a l’escola tardanament, persones amb escolarització deficient, etc.) o permanents (trastorns d’aprenentatge, etc.). Tots els usuaris també se’n poden beneficiar.
  • Braille: sistema de lectura tàctil desenvolupat per a persones cegues i amb discapacitat visual.
  • Altres llengües (traduccions): les llengües també poden ser una barrera, de manera que oferir materials traduïts a altres llengües es pot considerar un servei d’accessibilitat lingüística adreçat a tots els usuaris.

 

 • “Touch tours”: visita tàctil que permet conèixer més detalls del vestuari, escenografia, etc. de l’obra. Beneficia especialment els usuaris cecs i amb discapacitat visual, si bé tots els espectadors se’n poden beneficiar.

 

 • Bucle magnètic: aparell que amplifica el so, adreçat a persones sordes i amb discapacitat auditiva que porten audiòfons o implants coclears.

 

Els edificis han de ser accessibles i disposar de places d’aparcament adaptades, com també rampes, plataformes i itineraris accessibles per a espectadors amb diverses necessitats (cadires de rodes, scooters, etc.). Caldria tenir també en compte que alguns usuaris van acompanyats de gossos d’assistència.

La tecnologia pot ajudar a: (a) facilitar l’accés als serveis (per exemple, mitjançant aplicacions de mòbil), i (b) crear els continguts d’aquests serveis (per exemple, fent servir síntesi de parla per generar audiosubtitulacions).

Barcelona Òpera Accés

Barcelona Òpera Accés ofereix els continguts adaptats (audiodescripció i sobretítols) de l'obra representada en el Liceu i configura un mitjà tècnic per a la presentació d'aquests continguts, reproduint-se en el propi dispositiu de cada usuari.

L'aplicació permet descarregar l'audiodescripció de l'obra perquè pugui ser seguida per les persones cegues, així com la descàrrega dels sobretítols per a les persones sordes, sent aquests continguts reproduïts de forma sincronitzada amb l'obra representada.

Apropa Cultura és una iniciativa que uneix teatres, auditoris, festivals i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible.

Ofereix els serveis següents:

 • Assistència a espectacles de música, teatre, dansa i circ: els teatres, auditoris i festivals adherits a Apropa Cultura ofereixen localitats de la seva programació habitual de música, teatre dansa i circ a preus molt reduïts. És una experiència d'inclusió de persones en risc d'exclusió social a través de l'assistència a espectacles en un entorn públic i d'interès.
 • Visita a exposicions de museus i centres culturals: els museus i centres culturals adherits a l'Apropa Cultura ofereixen visites lliures, visites guiades i tallers als diferents col·lectius a preus molt accessibles.
 • Activitats participatives: Apropa Cultura coordina als diferents teatres i auditoris activitats participatives dissenyades exclusivament per a col·lectius en una situació fràgil i en risc d'exclusió social. Aquestes activitats poden ser puntuals o perllongades durant la temporada dels equipaments.
 • Formació en arts escèniques i música per a educadors socials: Apropa Cultura té un compromís amb l'educació per afavorir la presència de les arts en la vida quotidiana de les persones i dels col·lectius. Cada temporada s'organitzen cursos en arts escèniques, música, arts plàstiques i visuals, Educa amb l'art, adreçat a educadors socials, terapeutes, integradors, coordinadors, tècnics, monitors i cuidadors sense coneixements específics en arts escèniques i música.

 

Informació relacionada

Lectura fàcil 

Lectura fàcil és una entitat sense ànim de lucre que treballa per fer accessible la lectura, la cultura i la informació a tothom, amb especial atenció a les persones amb dificultats lectores. A la seva pàgina web es troba un recull de documents que recullen pautes per a l'elaboració de materials de Lectura Fàcil.

 

La pàgina web accessible

Les pàgines web a Internet han esdevingut molt importants per cobrir tot tipus d’informació, com també per permetre una comunicació interactiva entre les persones, les institucions governamentals i les entitats comercials.

En relació amb la comunicació accessible, la pàgina web ha seguir els criteris d'accessibilitat següents:

 1. Ha de ser simple i intuïtiva. De fàcil recerca, que sigui tolerant amb els errors, que garanteixi la igualtat d’ús, la flexibilitat, que minimitzi l’esforç físic, de dimensions apropiades.
 2. Ha de seguir una estructura lògica de fàcil navegació. Les pàgines web han d’estructurar-se per poder oferir una navegació fàcil, i el contingut ha de ser accessible des dels diversos nivells de lectura.
 3. Cal planificar continguts, destacar paraules claus, no justificar text a la dreta, fer llistes de línies curtes, lletres que es puguin augmentar, posar títols i subtítols seguint una estructura de piràmide invertida.
 4. Cal incloure enllaços a recursos addicionals.

D’altra banda, la World Wide Web Consortium (w3C) ofereix informació sobre normes d’accessibilitat per a pàgines web o també per mitjà de www.easy-read-online.co.uk. Actualment existeixen tres nivells d’accessibilitat:

 • (A) Aquest signe indica una mínima accessibilitat.
 • (AA) Òptima accessibilitat però encara amb mancances
 • (AAA) Compleix totes les prioritats per ser una web accessible.

Per saber quin nivell d’accessibilitat té una web es pot contrastar mitjançant  les pàgines web següents: www.tawdis.net (Web accessibility Toolbar); www.validator.w3.org (eina de validació del nivell) i www.jigsaw.w3.org.

 

El projecte europeu Accessible Culture and Training (ACT) proposa la definició d'un nou perfil professional (expert/manager en accessibilitat per a les arts escèniques) que permeti als espais escènics assumir les necessitats d’accessibilitat que els hi reclama la normativa. Així mateix, a través del projecte es desenvoluparan els diferents tipus d'activitats de formació associades a aquest perfil professional.

El projecte se centra en la promoció de la igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat als esdeveniments culturals (arts escèniques) en tots els països i idiomes, i busca establir i qualificar el perfil d'expert en accessibilitat per apoderar a tota la ciutadania i en especial a les persones amb discapacitat.

Els participants són:

El projecte inclou la realització d'una sèrie d'activitats que comencen amb un estudi de les necessitats actuals i emergents en el camp de les arts escèniques en termes d'accessibilitat. La definició d'un perfil professional, i dels coneixements i habilitats necessaris per al desenvolupament d'aquest, serà el primer pas que permetrà dur a terme altres accions, com ara el disseny d'activitats d'aprenentatge innovadores. Aquestes seran desenvolupats tant a través del disseny curricular com d'un MOOC (massive open on-line course). Les polítiques públiques aplicables es dissenyaran amb la col·laboració d'autoritats regionals i locals. Finalment, els membres del projecte dissenyaran i crearan una etiqueta d'accessibilitat per a les arts escèniques. Així mateix, a través de les accions dutes a terme al llarg del projecte es crearà un sistema de certificació europea unificada per al nou perfil professional.

Pautes per treballar abans de l’assistència a un teatre a mode d’història anticipativa i seqüencia en forma de Guia. Utilitzar la guia com a eina perquè les persones amb Transtorn d’Espectre Autista puguin millorar l’experiència d’anar a un teatre.

Com a exemple: Les guies del Gran teatre del Liceu

http://www.liceubarcelona.cat/ca/autisme-tea

L’Agència Catalana de Turisme, amb l'objectiu de promocionar i difondre el Turisme Accessible a Catalunya, posa a disposició del sector turístic “Catalunya per un Turisme Accessible”, que facilita la identificació d’aquells productes o destinacions turístiques que reuneixin les condicions necessàries per ser promocionats entre turistes amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials.

Biblioteques inclusives és un projecte coordinat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura que pretén establir uns mínims per aconseguir que totes les biblioteques públiques catalanes siguin espais inclusius i que recull l'estat de la qüestió de l'accessibilitat en aquests equipaments culturals. Totes les novetats del projecte es poden seguir a través del hashtag #BibInclusives.

L'estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya és fruit de l'explotació d'una base de dades que es nodreix de la informació registrada als serveis de valoració i orientació dependents de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal.

Podeu consultar les dades disponibles sobre la població amb discapacitat de Catalunya ordenades per anys en ordre decreixent, així com la descripció de les variables utilitzades per a l'elaboració. Aquestes dades proporcionen una visió de les principals característiques d'aquest col·lectiu i s'utilitzen per dissenyar polítiques adreçades a millorar-ne la integració i la qualitat de vida.

Trobareu més informació al següent enllaç: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/estadistiquesdiscapacitat/

 

Data d'actualització:  31.05.2017