• Imprimeix

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

El Govern reconeixerà la gestió ambiental sostenible dels equipaments escènics, musicals i d'arts visuals amb una nova categoria del Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Els Departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat han elaborat els criteris per a aquest reconeixement, així com un Manual de bones pràctiques ambientals.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és una ecoetiqueta, és a dir, un sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica de manera oficial que el producte o servei que la llueix té una afectació menor sobre el medi ambient i que compleix criteris ambientals estrictes establerts prèviament. En el cas d’aquesta nova categoria, té com a principal finalitat promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals. Es tracta de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent  i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

Criteris ambientals

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals s’estableixen a la Resolució TES/577/2015, de 30 de març.

Aquests criteris s’estructuren en nou apartats, amb criteris d’obligat compliment i criteris opcionals:  

 1. Estalvi  i eficiència energètica
 2. Estalvi d’aigua
 3. Gestió de residus
 4. Compres
 5. Mobilitat
 6. Ús eficient d’espais
 7. Qualificacions ambientals
 8. Sorolls i vibracions
 9. Informació i educació ambiental

 

Procediment de sol·licitud

El procediment per sol·licitar i obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental consisteix en:

 1. Descarregar i emplenar l’imprès de sol·licitud i el model d’informe d’avaluació corresponent a la categoria per la qual es pretén sol·licitar el Distintiu i preparar la documentació justificativa requerida.
 2. Adreçar o presentar aquests documents (imprès de sol·licitud, informe d’avaluació i documentació annexa) a la Direcció General de Qualitat Ambiental (Av. Diagonal 523-525, 08029 Barcelona), a les diferents oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat o a les Oficines de Gestió Empresarial.
 3. El Distintiu s’atorga mitjançant una resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental, amb prèvia avaluació del compliment dels requisits establerts i comunicació al sol·licitant.


Els tràmits per sol·licitar el Distintiu també es poden realitzar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.

Manual de bones pràctiques ambientals

Amb l’objectiu de facilitar la tasca de les entitats titulars i gestores d’equipaments culturals, s’ha elaborat el Manual de bones pràctiques ambientals. Es tracta d’una guia amb recomanacions que permeten assolir una gestió adequada i estructurada al voltant de l’estalvi energètic, l’eficiència i la sostenibilitat ambiental. L’objectiu és oferir als equipaments una relació d’actuacions simples que no impliquen en la majoria de supòsits cap despesa ni inversió però sí un model nou de gestió de recursos orientat a l’estalvi i la sostenibilitat.

El manual recomana mesures com instal·lar comptadors per tal de conèixer en tot moment el consum energètic; aprofitar la llum natural i connectar només els sectors de llum necessaris; controlar i supervisar els usos de les sales i dependències dels equipaments per evitar despeses d’energia innecessàries; desconnectar sempre l’standby dels articles electrònics; adquirir equips d’ofimàtica eficients; suprimir els llums halògens; substituir les  lluminàries per tubs fluorescents d’alt rendiment i bombetes de sodi d’alta/baixa pressió; controlar la temperatura dels termòstats; instal·lar detectors de presència o temporitzadors en els llocs de pas, lavabos, etc.; aïllar tèrmicament les instal·lacions; tenir cura dels filtres d’aire de la climatització; utilitzar energies renovables, i utilitzar preferentment paper reciclat.

Equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals amb el Distintiu

Data d'actualització:  20.02.2017