• Imprimeix

Llibre blanc

El 29 de desembre de l'any 2000 s'aprovà al Parlament de Catalunya la creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals (Llei 20/2000, de 29 de desembre) amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a Catalunya.

La creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals (actualment Institut Català de les Empreses Culturals) ha estat una eina clau per articular -d'acord amb els diferents agents públics i privats dels diversos sectors culturals-, les mesures necessàries per reforçar aquest teixit industrial a través del diàleg, de noves fórmules de finan��ament, de noves ajudes a l'exportació dels productes culturals i garantir la seva presència en el mercat interior. Per assolir els reptes de futur i continuar treballant des de l'entusiasme i el coneixement tant a nivell global com sectorial de les indústries de la cultura , l'ICIC -d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona de la Llei de la seva creació, ha tingut la responsabilitat d'encarregar l'elaboració d'aquest Llibre Blanc de les indústries culturals a Catalunya.

L'estudi, lliurat al Parlament de Catalunya l'octubre de 2002, planteja, indubtablement, una visió actual i innovadora, una visió positiva que ens ha d'ajudar a consolidar les indústries de la cultura catalana del segle XXI, apostant clarament per una cultura catalana de prestigi, de qualitat i amb projecció internacional.

Data d'actualització:  10.01.2012

Informació relacionada