• Imprimeix

Contractacions de personal

Per a més informació/ Para más información/ For further information

Tel: 0034 93 316 27 85

e-mail: rrhh.icic@gencat.cat

Català

 

 

L’ICIC convoca un concurs internacional per cobrir la plaça de direcció de la Filmoteca de Catalunya

 

El termini de presentació de candidatures ha finalitzat

 

 

L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) ha obert la convocatòria d’un concurs internacional per a la provisió de la plaça de direcció de la Filmoteca de Catalunya. La convocatòria del concurs es veu motivada per la jubilació de l’actual Director, Roc Villas.

 

L’ICIC es marca com a objectiu que la futura direcció engegui una nova etapa, que destaca per explorar al màxim les possibilitats que oferirà la nova seu al barri del Raval de Barcelona, i que afronti els reptes que imposa el nou marc tecnològic i conceptual on forçosament s’haurà de desenvolupar la cinematografia del segle XXI.

 

D’aquesta manera, el futur projecte haurà de ser hereu de la història i de les activitats tradicionals de difusió, arxiu i conservació de la Filmoteca, i alhora, explorar les noves maneres d’entendre la cinematografia i l’audiovisual en el futur.

Segons les bases del concurs, les persones interessades hauran de presentar, a més del currículum i la documentació acreditativa dels mèrits exposats, un informe - memòria que perfili les línies generals del seu projecte per a la Filmoteca per als propers quatre anys. Aquesta memòria haurà de definir els objectius de la Filmoteca de Catalunya en el context canviant actual, i determinar un projecte d’actuació on s’especifiquin les línies que es vulguin desenvolupar en cadascuna de les activitats de la Filmoteca (conservació, difusió i documentació).

 

El concurs està obert a candidats/es de qualsevol estat membre de la Unió Europea o amb residència legal a l’Estat espanyol, que acreditin formació i coneixements suficients com a especialistes en cinema i en el sector audiovisual, així com una trajectòria i una experiència significatives en direcció o gestió d’equipaments culturals similars.

Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió nomenada pel Consell d’Administració de l���ICIC, integrada per persones rellevants en el món de l’audiovisual i les arts i també per experts nacionals i internacionals en cinematografia i filmoteques.

 

La resolució del concurs està prevista per a finals d’any i la incorporació del nou Director o Directora, per al gener de 2010.


La Filmoteca de Catalunya

La Filmoteca de Catalunya té com a finalitat la preservació i la difusió del patrimoni i de la cultura cinematogràfics; la recuperació, preservació, catalogació i restauració del patrimoni fílmic i documental i el suport a la difusió de la cultura cinematogràfica fent especial atenció a la producció i la cultura cinematogràfica catalana.

 

L’origen de l’actual Filmoteca se situa en la delegació a Barcelona dels serveis de la Filmoteca Nacional, que van ser traspassats a la Generalitat el 1981. Des de llavors està gestionada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través de diferents organismes. Des del 2002, està adscrita a l’Institut Català de les Indústries Culturals.

 

La Filmoteca es traslladarà l’any 2010 a una nova seu que s’està construint al barri del Raval de Barcelona. L’edifici, situat a la plaça Salvador Seguí, agruparà els serveis que fins ara es troben dispersos en tres punts diferents de la ciutat. Entre d’altres serveis, la nova seu comptarà amb dues sales de projecció, amb 400 i 200 butaques respectivament.

 

Castellano

EL ICIC convoca un concurso internacional para cubrir la plaza de dirección de la Filmoteca de Cataluña

 

 

El plazo de presentación de candidaturas ha finalizado 

 

 

El Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC) ha abierto la convocatoria de un concurso internacional para la provisión de la plaza de dirección de la Filmoteca de Cataluña. La convocatoria del concurso se ve motivada por la jubilación del actual Director, Roc Villas.

 

EL ICIC se marca como objetivo que la futura dirección empiece una nueva etapa que destaca por explorar al máximo las posibilidades que ofrecerá la nueva sede en el barrio del Raval de Barcelona y que afrontará los retos que impone el nuevo marco tecnológico y conceptual en el que forzosamente se deberá desarrollar la cinematografía del siglo XXI. De esta manera, el futuro proyecto deberá ser heredero de la historia y de las actividades tradicionales de difusión, archivo y conservación de la Filmoteca, y a la vez, explorar las nuevas maneras de entender la cinematografía y los audiovisuales en el futuro.

 

Según las bases del concurso, las personas interesadas deberán presentar, además del currículum y la documentación acreditativa de los méritos expuestos, un informe – memoria que perfile las líneas generales de su proyecto para la Filmoteca para los próximos cuatro años. Esta memoria deberá definir los objetos de la Filmoteca de Cataluña en el contexto cambiante actual y determinar un proyecto de actuación donde se especifican las líneas que se quieran desarrollar en cada una de las actividades de la Filmoteca (conservación, difusión y documentación).

 

El concurso está abierto a candidatos/as de cualquier estado miembro de la Unión Europea o con residencia legal en España, que acrediten formación y conocimiento suficientes como especialistas en cine y en el sector audiovisual, así como una trayectoria y una experiencia significativas en dirección o gestión de equipamientos culturales similares.

 

Las solicitudes presentadas serán analizadas por una comisión designada por el Consejo de Administración del ICIC, integrada por personas relevantes en el mundo de los audiovisuales y las artes y también por expertos nacionales e internacionales en cinematografía y filmotecas.

 

La resolución del concurso está prevista para finales de año y la incorporación del nuevo Director o Directora, para enero de 2010.

 

La Filmoteca de Cataluña
La Filmoteca de Cataluña tiene como finalidad la preservación y la difusión del patrimonio y de la cultura cinematrográficas; la recuperación, preservación, catalogación y restauración del patrimonio fílmico y documental y el apoyo a la difusión de la cultura cinematográfica con especial atención a la producción y a la cultura cinematográfica catalana.

 

El origen de la actual Filmoteca se sitúa en la delegación en Barcelona de los servicios de la Filmoteca Nacional, que fueron traspasados a la Generalitat en 1981. Desde entonces está gestionada por el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, a través de diferentes organismos. Desde el 2002, está adscrita al Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

 

La Filmoteca se trasladará el año 2010 a una nueva sede que se está construyendo en el barrio de El Raval de Barcelona. El edificio, situado en la plaza Salvador Seguí, agrupará los servicios que hasta ahora se encuentran dispersos en tres puntos diferentes de la ciudad. Entre otros servicios, la nueva sede contará con dos salas de proyección, con 400 y 200 butacas respectivamente.

English

The ICIC offers an international tender to cover the position of management of the Filmoteca de Catalunya (Film Archive of Catalonia)

 

 

The term for the presentation of candidatures has ended  

 


The Catalan Institute of Cultural Industries (ICIC) has opened the term for an international competition for the provision of the position of management of the Catalonia Film Library. The offering of the competition has been motivated by the retirement of the current director, Roc Villas.

 

The ICIC has set itself the objective of the future director beginning a new era marked by the maximum exploration of the possibilities that will be offered by the new site in the neighbourhood of the Raval in Barcelona and which will face the challenges imposed by the new technological and conceptual framework in which the cinematography of the XXI century will necessarily have to be developed. In this manner, the future project will have to be heir to the history and the traditional activities of diffusion, archive and conservation of the Film Library, and, at the same time, explore the new ways of understanding cinematography and the audiovisual area in the future.

 

According to the bases of the competition, in addition to their curriculum and documentation accrediting the merits stated, those persons interested will have to present a report outlining the general lines of their project for the Film Library for the next four years. This report will have to define the objectives of the Film Archive of Catalonia in the current changing climate and determine a project of action in which the lines that are intended to be developed in each one of the activities of the Film Library (conservation, diffusion and documentation) are specified.

 

The competition is open to candidates of all Member States of the European Union or with legal residence in the Spanish State who may accredit sufficient training and knowledge as cinema specialists and in the audiovisual sector, as well as a career with significant experience in management or administration of similar cultural units.

Applications presented will be analyzed by a commission appointed by the Board of Administration of the ICIC, consisting of relevant persons in the audiovisual and arts world and also by national and international experts in cinematography and film libraries.

 

The resolution of the competition is planned for the end of the year and the incorporation of the new director for January 2010.


The Film Archive of Catalonia
The Film Archive of Catalonia has the objective of preserving the diffusion of cinematographic heritage and culture; the recuperation, preservation, cataloguing and restoration of film and documentary heritage and the support for the diffusion of cinematographic culture with special attention on Catalan cinematographic production and culture.

 

The origin of the current Film Library is found in the delegation in Barcelona of the services of the National Film Library, which were transferred to the Government of Catalonia in 1981. Since then, it is managed by the Ministry for Culture and the Media, via different official bodies. Since 2002, it is associated with the Catalan Institute of Cultural Industries.

 

In the year 2010, the Film Library will move to a new site that is being built in the neighbourhood of the Raval in Barcelona. The building, located in the square Plaça Salvador Seguí, will group together services that had up to now been spread out in three different parts of the city. Among other services, the new site will have two projection halls, with 400 and 200 seats, respectively.

Data d'actualització:  25.07.2007