• Imprimeix

Préstecs participatius

Vist el potencial de creixement en el sector de negocis digitals culturals relacionats amb el desenvolupament d’aplicacions, videojocs i/o plataformes de consum o distribució de béns i productes en línia, es palesa la necessitat de donar suport financer a aquesta tipologia d’empreses en les seves fases inicials.


Amb aquest objectiu el Departament de Cultura, a través de l’ICEC, ha creat un fons de 3,8 milions d'euros destinat a préstecs participatius que facilitin als emprenedors culturals digitals fer front a les despeses que precisa el seu projecte empresarial en la fase inicial.


L’ICEC ha signat un conveni de col·laboració amb l’ICF, que gestionarà la tramitació i formalització dels préstecs participatius.

Àrea de Desenvolupament Empresarial ade.icec@gencat.cat ________________________________ Àrea de Cultura Digital digital.icec@gencat.cat

Sol·licitar el préstec →

Les empreses sol·licitants han d’omplir el formulari corresponent al web de l’ICF

El préstec participatiu és un instrument financer que proporciona recursos a llarg termini sense interferir en la gestió de l'empresa.

 •  El seu principal avantatge resideix en el fet que és una font de finançament a llarg termini per a la societat i no suposa l'entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l'estructura de propietat de la societat.
 • Les principals característiques del préstec participatiu, que el diferencien d'altres eines financeres, són:
  1. El tipus d’interès és variable segons l'activitat (resultats) de l'empresa prestatària
  2. Els interessos són despeses deduïbles a efectes fiscals
  3. El rang d'exigibilitat està subordinat a qualsevol altre crèdit o obligació prestatària
  4. Es consideren patrimoni net
  5. En el supòsit d’amortització anticipada s'han d'ampliar els Fons Propis
  6. Es poden concedir sense necessitat d’exigir una garantia

3,8 milions €

 • Cofinançar les necessitats financeres associades al projecte empresarial d’emprenedors de l’àmbit digital i cultural per a potenciar el seu creixement.
 • Facilitar l’aparició i consolidació d’iniciatives empresarials en aquest segment de mercat
 • Empreses de menys de 4 anys dedicades a la creació de productes i/o serveis digitals interactius relacionats amb la cultura domiciliades a Catalunya o en un Estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Estar constituïda com a societat mercantil en el moment de la signatura de la concessió del préstec.
 • Projecte empresarial viable
 • Model de negoci escalable
 • Estructura financera equilibrada

Finançament d’actiu fix o circulant necessari per a l’activitat

Mínim de 40.000 euros i un màxim de 200.000 euros

El projecte ha de ser cofinançat per l’empresa. Per a la determinació de l’import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis. Els fons propis requerits seran els adequats en relació al préstec sol·licitat i al volum d’inversió econòmica del projecte empresarial. El mínim de Fons Propis requerits dependrà de l’import del préstec participatiu sol·licitat, establint la proporció màxima d’1 a 3.

3-5 anys

2 anys màxim, inclosos en el termini

Exempt

2,5%

d'interès fix o mínim + interès variable

(el tipus d’interès total de cada exercici serà el percentatge resultant de dividir el resultat abans d’impostos pels Fons Propis mitjans de l’exercici) amb un tipus d’interès total
Màxim del 10%

1% de l'import formalitzat

Mensual