• Imprimeix

Préstecs per a inversions i circulant de les empreses i entitats culturals en col·laboració amb l'ICF

El Departament de Cultura ha impulsat a través de l’ICF una línia de préstecs per a finançar projectes d’inversió en actiu fix i/o circulant, adreçada  a empreses culturals privades, entitats privades culturals sense afany de lucre i les entitats locals amb seu social o seu operativa a Catalunya 

 

Novetats 2015

Ampliació del límit de la línia fins a 25M€ i millora de les condicions per a les empreses culturals
 

Noves condicions: 

a) Préstecs per a inversions:

- Import: Fins al 100% de l’import de la inversió, mínim de 20.000 euros i un màxim d'1.000.000 euros.

- Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 250 euros per operació.

- Tipus d’interès: el tipus d’interès màxim dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial del 3,95%.

 

b) Préstecs per a circulant:

- Import: Mínim de 20.000 euros i màxim de 600.000 euros.

- Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 250 euros per operació.

- Tipus d’interès: el tipus d’interès màxim dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial del 3,95%.

Impulsar el finançament de projectes que requereixin d’inversions en actiu fix o necessitats de circulant.
Empreses culturals privades, entitats privades culturals sense afany de lucre, així com entitats locals amb seu social o seu operativa a Catalunya

25.000.000€

Finalitat
Finançament d’inversions o de plans de millora de la competitivitat
 
Import
Fins al 100% de l’import de la inversió, mínim de 20.000 euros i un màxim d'1.000.000 euros
 
Termini
El termini màxim del préstec serà de fins a 7 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.
 
Desemborsament
En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures o documents justificants de la inversió.
 
Amortització
El préstec s’amortitzarà per terminis vençuts
 
Comissió d’obertura màxima
0,5% + nominal del préstec
≥250€ per operació
 
Tipus d’interès màxim
euríbor 12mesos + 3,95%diferencial
 
Interès de demora: interès vigent + 6%
 
Garantia
Les considerades suficients, a criteri de l’ICF.
 
Contacte
Import
Mínim de 20.000 euros i màxim de 600.000 euros.
 
Termini
El termini màxim del préstec serà de fins a 4 anys amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital d’un any inclòs en el termini.
 
Desemborsament
El desemborsament del préstec es farà efectiu en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 12 mesos.
 
Comissió d’obertura màxima
0,5% nominal del préstec 
≥250€ per operació
 
Tipus d'interès màxim
Euríbolr 12 mesos + 3,95% diferencial
 
Interès de demora: interès vigent + 6%
 
Despeses
Les despeses que per intervenció del fedatari públic es derivin d’aquestes operacions seran a compte del prestatari.
 
Garantia
Les considerades suficients, a criteri de l’ICF.
 
Contacte

prést
nominal del
p
Data d'actualització:  26.11.2013

Enllaços relacionats