• Imprimeix

Procediment per fer un registre

De forma general, per sol·licitar la inscripció dels drets sobre una obra o prestació protegida:

 • Cal aportar un exemplar de l'obra, enquadernat, paginat  i signat, tot i que segons el tipus d'obra s'exigeixen requisits més específics.
 • S'ha d'omplir una instància del model A on s'identifiquen el presentador, els autors i els titulars dels drets d'explotació,  i una instància del model B relatiu a l'obra que es vol registrar.
 • S'haurà d'abonar una taxa per la inscripció de cada obra

 

Per registrar una obra derivada (traducció, adaptació, etc.) cal aportar una autorització amb firma reconeguda pel funcionari del Registre o per Notari, dels titulars del dret de transformació de l'obra original acreditant prèviament que els autoritzants són els titulars dels drets. Quan l'obra estigui en domini públic, extrem que s’haurà de justificar, no cal presentar cap autorització.

 

Quan es presenta al Registre una obra editada cal portar el justificant de lliurament del Dipòsit Legal.

 

Cal omplir sempre dues instàncies. Una del tipus A i una altra del tipus B

La instància model A identifica a la persona que la presenta, als autors de l'obra i als titulars dels drets d'explotació. Cal triar entre un dels dos models, segons les particularitats de cada cas:


Model A1: quan el presentador, l'autor i el titular dels drets d'explotació són la mateixa persona.


Model A2: quan el presentador, l'autor i el titular dels drets d'explotació no coincideixen.


Poden sol·licitar les inscripcions els autors i la resta de titulars originaris de drets de propietat intel·lectual, així com els successius titulars.

La instància model B correspon a la secció a la qual pertany l'obra.

Cal triar un model segons les particularitats de cada cas:

Model B1: obres literàries i científiques.

Model B2: composicions musicals amb lletra o sense lletra.

Model B3: obres dramàtiques, dramàtico-musicals, coreografies, pantomimes, i en general, obres teatrals.

Model B4: obres i produccions audiovisuals.

Model B5: obres d'escultura, de dibuix, de pintura, de gravat i litografia i altres obres plàstiques, tebeos, còmics, auques  i obres fotogràfiques.

Model B6: projectes, plànols, maquetes i dissenys d'obres d'arquitectura o d'enginyeria, així com gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, a la geografia i a la ciència.

Model B7: programes d'ordinador.

Model B8: bases de dades.

Quan la titularitat de tots els drets correspon a la persona física autora de l'obra, cal aportar fotocòpia del DNI de l'autor.

            

Si algú no ve personalment cal presentar una  autorització  amb signatura manuscrita a favor del presentador, que també haurà de presentar una fotocòpia del seu DNI.  

 

Quan la titularitat de drets correspongui a una persona jurídica caldrà aportar:

 • Escriptura de constitució de la societat, i les modificacions substancials. En alguna de les escriptures han de constar els poders de l'actual legal representant (original i fotocòpia).
 • Fotocopia del DNI de l'autor, del presentador i del legal representant de l'empresa
 • CIF (original i fotocòpia).
 • Autorització amb signatura manuscrita a favor del presentador en cas de que no sigui el mateix legal representant.

 

Quan els drets no s'inscriguin a nom de l'autor i titular originàri, és necessari acreditar documentalment  la cessió de drets. 

 

Autors que tenen relació laboral: cal que es tracti d'una efectiva relació laboral, subjecta a l'Estatut dels Treballadors, amb nòmina i alta a la seguretat social. El treballador haurà de realitzar una manifestació  per fer constar que l'obra ha estat creada en virtut d'una relació laboral, i en hores de feina, d'acord amb el que disposen els articles 51.2 (general) i 97.4 (programa d'ordinador), de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquesta declaració s'haurà d'efectuar davant el Registre o amb signatura efectuada davant de notari. També caldrà aportar original i còpia del contracte laboral.

 

Autors sense relació laboral: Cal aportar un contracte de cessió de drets. Aquest contracte ha de fer constar, com a mínim, les següents clàusules de propietat intel·lectual:

 • Si la cessió s'ha fet amb caràcter d'exclusiva, o no.
 • Els drets d'explotació cedits. A la llei s'esmenten amb caràcter general els de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació.
 • Les modalitats d'explotació cedides.
 • L'àmbit territorial. Pot arribar a ser universal.
 • L'àmbit temporal. Actualment el màxim previst a la llei són 70 anys després de la mort de l'autor.
 • Si la cessió s'ha fet de manera gratuïta o onerosa. En aquest darrer cas s'ha de fer constar la quantitat.


Aquest contracte s'ha de ratificar per les persones signants davant el Registre, o portar-lo en document públic notarial. També cal, en el moment de fer la presentació, acreditar que la transmissió ha liquidat els impostos corresponents, amb el paper d'Hisenda que pertoqui en cada cas.

Cal aportar el codi font del programa. Pot presentar-se imprès en suport paper i enquadernat, o bé, en suport CD. En aquest cas el codi ha de ser obert, és a dir, ni codificat, ni comprimit, ni encriptat etc., que posem el CD, i es llegeixi directament com si fos en paper.

 

També s'ha de portar un executable de l'obra. Aquest executable, hauria de ser autoexecutable, és a dir, que no calgui instal·lar-lo al nostre disc dur, ni requereixi cap programa especial per visionar-lo. Que es posi el CD a la disquetera, i automàticament s'arrenqui. Si no fos tècnicament possible presentar un autoexecutable, caldrà presentar un manual d'ús, on s'indiqui clarament i amb detall com funciona l'aplicació, que fa, com s'utilitza etc., adjuntant-hi impressions de les pantalles, que permetin visualitzar el programa. Aquest manual ha d'estar enquadernat, paginat i signat.

Un cop presentada la sol·licitud, l'Administració l'examinarà,  i si hi ha un defecte ho comunicarà per escrit perquè pugui ser esmenat. La data del registre és la de la seva presentació. 
 

Quan una persona va a inscriure una obra al Registre se li lliura un justificant que ja li permet exercir tots els drets que li atorga la llei, sempre condicionat a que la posterior qualificació i resolució que faci el registrador sigui favorable. Aquests efectes es concreten en:

 • Efectes probatoris derivats de la presumpció normativa que estableix que excepte prova en contrari, els drets inscrits existeixen i pertanyen al seu titular en la forma determinada en el Registre.
 • Efectes publicitaris derivats del caràcter públic del Registre que possibilita que qualsevol persona interessada pugui tenir coneixement de les dades inscrites, però no un accés directe a l'obra.
Data d'actualització:  16.06.2014