• Imprimeix

Àmbit sectorial

El Pla Nacional de Fotografia es crea amb la voluntat de generar una política institucional integral i estructurada per a la promoció de la fotografia i el patrimoni fotogràfic català, per tal d’aconseguir que la fotografia sigui identificada com a font d’expressió creativa, com a documentació de fets històrics i per al seu reconeixement com a disciplina en la que Catalunya ha excel·lit.

La missió del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya és la de normalitzar, coordinar i impulsar les actuacions que s’han desenvolupat i es desenvolupen a Catalunya en l’àmbit de la fotografia, donant resposta a les diverses sensibilitats dels agents que intervenen en la gestió del patrimoni fotogràfic, tant històric com contemporani, de Catalunya.

Amb aquest objectiu es va promoure la redacció del Pla Nacional de Fotografia que la Generalitat de Catalunya va aprovar mitjançant l’acord de govern el 30 de desembre de 2014. El Pla es desplega atenent en els següents eixos programàtics: 

 • Creació d’un portal per divulgar i difondre la fotografia.
 • Impulsar l’elaboració dels instruments de protecció i descripció del patrimoni fotogràfic.
 • Ampliar la Col·lecció Nacional de Fotografia.
 • Desplegar polítiques de gestió de fons i col·leccions.
 • Promoure la conservació i la restauració del patrimoni fotogràfic.
 • Impulsar la incorporació de la fotografia de manera rellevant en els programes universitaris.
 • Impulsar el Centre Nacional de Fotografia.
 • Suport a commemoracions, esdeveniments i accions nacionals de projecció de fotografia.

 

Amb l’objectiu de vetllar pel bon funcionament del Pla es va constituir la Comissió d’Impuls que té com a principals funcions: 

 • Efectuar el seguiment del desplegament del Pla Nacional de Fotografia.
 • Fomentar la cooperació entre els diferents agents implicats en el seu desplegament, per tal d’assolir-ne els objectius.
 • Proposar mesures per atendre les necessitats en la gestió i promoció del patrimoni fotogràfic històric i contemporani, i la fotografia en general a Catalunya.
 • Assegurar la comunicació i la relació amb els agents i els sectors interessats.
 • Coordinar les accions dels diferents responsables.

 

El Pla de Museus de Catalunya és un pla estratègic que, en un horitzó de més de deu anys (2030), defineix i sistematitza una política global per als museus de Catalunya a partir d’una visió del museu com a institució cultural compromesa amb el patrimoni i la societat.

El document és fruit d’un any intens de diàleg, de reflexió i de preparació, amb una participació àmplia del sector. Aquesta implicació ha estat essencial per obtenir un bon coneixement de la realitat i de les necessitats del conjunt dels museus del país, i perquè l’estratègia fos compartida i rellevant per a tothom.

A fi de millorar la gestió del patrimoni arqueològic català, el Departament de Cultura presenta el 2009 el Pla integral per a l'arqueologia a Catalunya (PIACAT) elaborat amb la participació de 150 professionals del sector. El Pla destaca la necessitat de coordinar els agents que intervenen en el sector de l’arqueologia catalana i defineix mecanismes per millorar-ne la gestió. Una de les mesures que preveu és la creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia i de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia.

Objectius principals

 • Millorar el model de gestió del patrimoni arqueològic al nostre país.
 • Assolir uns estàndards de qualitat i d’excel·lència al nivell dels països més avançats en arqueologia i paleontologia.

Eixos d’actuació

 •  Les accions que inclou el Pla s’estructuren  en cinc àmbits: organització, intervenció, formació i entorn professional, recerca i difusió. El 2015, la major part de les propostes formulades al PIACAT ja s’han dut a terme, tot i que es continua treballant per tal d’assolir-ne tots els objectius al més aviat possible.

El  2014 el Govern aprova el Pla de recerca de l’arqueologia i la paleontologia catalanes, a fi de potenciar la professionalització de la recerca en aquests camps, i amb equips de professionals competitius que puguin comptar amb el suport econòmic de l’Administració. El Pla s'emmarca en el desplegament del Pla integral d'arqueologia de Catalunya (PIACAT) aprovat el 2009 i que té l’objectiu de millorar el model de gestió del patrimoni arqueològic català.

Objectius

 • Assolir uns estàndards de qualitat i d’excel·lència al nivell dels països més avançats en l’àmbit de l’arqueologia i la paleontologia, amb uns resultats que reverteixin en el conjunt de la societat catalana.
 • Convergir cap al model català de recerca.
 • Consolidar el procés de professionalització de la recerca en arqueologia i paleontologia.
 • Garantir la protecció i la conservació dels jaciments arqueològics i paleontològics.
 • Promoure la socialització del coneixement, tant en l’àmbit científic com en el ciutadà, i especialment en les comunitats que acullen els equips de recerca que fan treballs de camp.

Eixos d’actuació

 • El Pla estableix un sistema d’ajuts en períodes de quatre anys per a equips d’investigació que programin projectes de recerca al territori de Catalunya.

El Pla de lectura 2020 té com a objectius principals fer visible la figura del lector; prestigiar la lectura com a via principal d’accés al coneixement; incrementar els índexs de lectura i la comprensió lectora en totes les franges d’edat, amb especial atenció als infants i joves; reconèixer els autors, la llengua i la literatura catalanes arreu del territori i valorar la propietat intel·lectual; enfortir i consolidar el sector del llibre millorant l’oferta editorial en llengua catalana i occitana; potenciar les llibreries i la xarxa de biblioteques de Catalunya, com a centres culturals i prescriptors del llibre i la lectura, i augmentar la presència del llibre i la lectura als mitjans de comunicació, tant en espais informatius com en no informatius i de ficció.

Informació relacionada

L’ICEC ha elaborat, juntament amb tot el sector, el Pla estratègic de l’audiovisual, un document que defineix les eines més adequades per acompanyar el desenvolupament dels projectes, ja sigui des del punt de vista del mercat en el qual actua —local o internacional— o del model productiu que impulsa. Aquest pla es desenvolupa a partir d’una sèrie de mesures que passen per l’establiment d’un nou sistema d’avaluació de projectes, la creació d’un sistema d’indicadors, la revisió i la renovació de les línies d’ajut i l’estructuració de les actuacions segons el que estableix la normativa

El Pla ha estat elaborat d’acord amb les principals associacions i entitats del sector de la música i la participació d’altres Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres institucions públiques. S’ha consensuat un marc d’actuació que permet ajustar les polítiques públiques a allò que el sector valora com a eixos prioritaris i objectius estratègics, com ara l’articulació del sector atenent la seva diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial.

Informació relacionada

En l’àmbit de les arts escèniques, en els darrers anys s’han desplegat tres plans d’actuació consensuats entre els diversos agents públics i privats implicats en el sector.

 • Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics (2011-2018)
 • Pla integral de la dansa (2009)
 • II Pla integral del circ (2012-2015)

Objectius compartits

 • Fomentar el talent i la creativitat.
 • Promoure la recerca i la producció de les arts escèniques.
 • Impulsar la distribució i l’exhibició mitjançant la creació de circuits en l’àmbit nacional, estatal i internacional.
 • Millorar la dignificació i la professionalització en les arts escèniques, així com les condicions laborals del sector.
 • Estructurar i regular la formació.
 • Donar suport a la difusió i a la comunicació i generar nous públics.

Eixos d’actuació

 • Els plans fixen accions concretes en els diferents àmbits d’actuació. Podeu consultar-los a partir de l’enllaç següent:

El 2014 el Departament de Cultura presenta el Pla de cultura digital per a les empreses creatives catalanes. Amb una vigència de dos anys, el Pla segueix l’estratègia iDigital del Govern, que vol millorar la competitivitat i l’ocupació mitjançant l’impuls de les TIC i on les indústries culturals i creatives són un dels projectes tractors.

Objectiu principal

 • Situar les empreses culturals i creatives catalanes en la primera línia de la innovació, la tecnologia i el món digital.

Eixos d’actuació

 • El Pla té 13 línies d’acció i preveu tres tipus d'actuacions en funció del destinatari: les adreçades a les empreses natives digitals, les destinades a les empreses culturals tradicionals i les accions transversals.

A fi d’implementar les polítiques de protecció, gestió i ordenació del teixit associatiu cultural a Catalunya, el Departament de Cultura elabora el 2013 el Pla de l’associacionisme cultural, amb mesures d’actuació previstes per al període 2014-2016. Partint del reconeixement de la tasca que duu a terme el gruix d’entitats culturals, i de la seva aportació a la societat catalana, el Govern vol atorgar més protagonisme al món associatiu per treballar conjuntament en benefici de les persones i de la societat.

Objectius

 • Atorgar més protagonisme al món associatiu per treballar conjuntament en benefici de les persones i de la societat.
 • Reconèixer, donar visibilitat i difondre les aportacions de l’associacionisme.
 • Impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del teixit associatiu cultural de Catalunya posant al seu abast eines i recursos per facilitar-ne l’activitat.
 • Potenciar la interrelació i interacció entre les entitats del teixit associatiu, promovent el treball cooperatiu i en xarxa, i donant suport a l’enfortiment de les federacions com a estructures aglutinadores. 

Eixos d’actuació

 • Creació del Consell de l’Associacionisme Cultural
 • Foment i finançament de les associacions i els equipaments
 • Impuls a la nova llei de l’associacionisme cultural
 • Premis a projectes innovadors
 • Declaració del Dia de l’Associacionisme
 • Creació d’un portal web del sector

El 2010 el Govern aprova el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020. El document és un instrument de planificació territorial que integra les polítiques d'ordenació cultural vigents i estableix les noves directrius per als sectors que no disposen de cap marc de regulació. S'ha elaborat en consens amb el món local i s'ha acordat amb ajuntaments i diputacions de Catalunya.

Objectius principals

 • Completar la xarxa d’equipaments culturals bàsics per garantir l’accés de la ciutadania a la cultura.
 • Disminuir les ràtios de població per equipament i les distàncies per accedir als serveis culturals bàsics.

Eixos d’actuació

 • Entre les actuacions que inclou el Pla hi ha l’actualització del cens d’equipaments, la revisió del pla, la redefinició dels estàndards, l’elaboració d’un nou mapa de necessitats i l’elaboració del nou document del PECCAT i el seu decret.

Les arts visuals configuren un sector professional actiu i divers, amb una gran capacitat d’autogestió d’iniciatives i d’adaptació però, històricament, poc cohesionat i articulat. A Catalunya no s’ha acabat d’estructurar un sistema d’arts visuals que ordeni i equilibri les relacions entre museus, centres i espais d’art, artistes, galeries, crítics i comissaris.

Per això, el Departament de Cultura ha volgut impulsar el Pla Integral de les Arts Visuals per generar un projecte compartit per tot el sector que pugui donar resposta a les necessitats actuals i de futur.

El document marc, fruit d’un llarg i intens debat amb experts i representants públics i privats del sector, s’estructura a partir de vuit objectius estratègics consensuats dels que es deriven 21 objectius operatius i 92 accions per assolir-los. El conjunt dibuixa un escenari que permet actuar en la formació, recerca, creació, producció, exhibició i consum de les arts visuals; en la patrimonialització, col·leccions i conservació del pa­trimoni contemporani; en la millora de la seva difusió; així com en l’accés de tots els ciutadans a l’art contemporani. Un escenari que, en definitiva, aconsegueix una major presència en l’esfera pública, tant a nivell nacional com internacional.

Els objectius estratègics són: 

 • Articular les arts visuals contemporànies d’una manera estable i territorialment equilibrada
 • Dotar el sector de les arts visuals del finançament adequat
 • Millorar el marc jurídic que afecta a les arts visuals
 • Estructurar i ampliar les polítiques públiques d’adquisició i patrimonialització d’arts visuals
 • Crear nous públics i ampliar la recepció de les arts visuals
 • Millorar la relació i la presència de les arts visuals dins el sistema educatiu
 • Estimular les relacions entre el sector públic i el privat per a la promoció de l’art contemporani
 • Multiplicar la presència de la creació catalana als circuits i plataformes internacionals

 

Aquest primer document de treball va ser presentat a la Comissió d’Impuls de la Taula Institucional, presidida pel Conseller, el passat 11 de febrer del 2016. En aquesta reunió es van consensuar les accions prioritàries a desenvolupar en els dos propers anys.

El desplegament del Pla s’estructura en base a programes de mesures i accions concretes que s’estableixen en funció de les prioritats acordades per consens i que es porten a terme segons un calendari d’implementació, amb la identificació dels responsables en cada cas i amb l’avaluació periòdica dels resultats obtinguts.

El Pla Integral de les Arts Visuals és una eina dissenyada per transcendir legislatures. La continuïtat és possible gràcies al compromís explícit entre institucions i tots els agents privats i, en definitiva, a la suma de voluntats que contribueix, en paral·lel, a reforçar l’articulació del sector.

Data d'actualització:  30.10.2018