• Imprimeix

Codi de conducta

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix en el Títol V "Del bon govern", Capítol I "Codi de conducta dels alts càrrecs", un seguit de principis ètics i regles de conducta que han de complir totes les persones que tinguin la consideració d'alts càrrecs segons aquesta llei (article 4.2).

L'objectiu del codi de conducta dels alts càrrecs és, en essència, garantir que la seva actuació s'ajusti a la llei i que sigui honesta i transparent en tot moment. Per tal de fer públics diversos aspectes de la seva gestió, en aquest espai es publiquen setmanalment les agendes, els obsequis i els viatges dels alts càrrecs.

Si voleu trobar més informació sobre grups d'interès, podeu consultar el protocol d'actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb els grups d'interès.