• Imprimeix

Cova del Ramat (Tivissa, Ribera d'Ebre)

Situació

Localitzat en el marge dret del Barranc de la Font Vilella, en la Serra de Tivissa. La Cova del Ramat es localitza pràcticament enfront de la pròpia font Vilella, des de la qual és perfectament visible, a una alçada d'uns 20 m i en el marge dret del barranc. L'abric està protegit per una reixa metàl.lica.

Cronologia

Neolític

Protecció legal

Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN).


Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.


Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.


Física: Tancat.


Altres: Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.


Núm. Registre Bic: R-I-55-0534

Antecedents

Les pintures de la Cova del Ramat van ser descobertes, junt amb les de la Cova del Cingle, per J. Colominas l'any 1921. Degut a aquestes descobertes, el novembre del mateix any s'organitzà una expedició per tal d'estudiar els nous descobriments, integrada per Pere Bosch Gimpera i Josep Colominas i amb la col.laboració del dibuixant Josep Malberti. Un any després, al setembre de 1922, s'emprengué una segona expedició a aquest i a d'altres jaciments de la zona per tal de comprovar els calcs obtinguts anteriorment.

 

Durant l'any 1988 les pintures foren objecte d'una documentació exhaustiva, dins el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Descripció

La Cova del Ramat en realitat és un abric d'uns 15 m de llarg, 6 m d'alçada màxima i uns 8 m de fondària. En l'extrem dret d'aquest abric hi ha una petita concavitat, a uns 3 m del terra. Les dimensions són 2 m d'alçada per 2,5 m de fondària i de llargada. Les pintures es localitzen precisament en aquesta concavitat, orientada al N-NE, exactament en la seva paret dreta.

 

El fris representa un ramat en moviment format per 11 figures: 10 caprins, 9 d'ells amb banyes incurvades de grans dimensions i un altre que sembla correspondre a un animal jove, i restes de pigment. L'estil és clarament naturalista presentant, no obstant, diferents graus d'estilització. El color de totes les pictografies és predominantment castany amb diferents tonalitats vermelloses.

Bibliografia

BOSCH-COLOMINES, 1931 / HERNÁNDEZ, 1959 / BELTRÁN, 1967-68 / VIÑAS-SARRIA-ALONSO, 1983 / C.A. Ribera d'Ebre

Data d'actualització:  22.03.2007