• Imprimeix

Transparència

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Cultura, ha d’adoptar les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública segons estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquesta pàgina es fa pública la informació relativa a l’OSIC i s’estructura en els apartats següents:

Data d'actualització:  02.03.2016