• Imprimeix

Convocades les beques del Departament de Cultura pel 2018

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de data 3 d’abril, la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a fer pràctiques en diversos àmbits culturals durant l'any 2018. Entre aquestes beques hi ha les de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic.

03/04/2018 11:04
Convocatòria beques

Els àmbits on s’han convocat les beques són els següents: 1.Beques per fer pràctiques en els processos de conservació i restauració dels béns culturals mobles (8 beques). 2.Beques per fer pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya (12 beques). 3.Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental (3 beques). 4.Beques per fer pràctiques en la protecció i restauració del patrimoni cultural arquitectònic (12 beques). 5.Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura (6 beques). 6.Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya (11 beques). 7.Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit del patrimoni cultural (9 beques). I 8.Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic (5 beques); que són les beques que incumbeixen l’àmbit d’aquesta Direcció General.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de fer només per mitjans telemàtics, del 4 al 17 d’abril, a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d'aquest portal es pot accedir a la plataforma esmentada, com també al formulari normalitzat de sol·licitud.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de beques es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html).