• Imprimeix

Obert el període per a presentar les sol·licituds de subvencions (del 6 al 19 de març)

El DOGC núm. 7571 de 5 de març, publica la Resolució CLT/333/2018, de 26 de febrer en la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), adoptat el 19 de febrer de 2018, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva de diverses línies d'ajuts.

05/03/2018 11:03
Subvencions de cultura popular i patrimoni etnològic

Foto: Kaitlyn Baker (Unsplash)

D’acord amb que es preveu en el punt cinquè d’aquest Acord, en el cas que la persona interessada sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, la presentació s'ha de fer a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

En la resta dels casos, la presentació s’ha de fer a través del portal Tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits). A través d'aquest portal es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d'activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.


A continuació teniu els enllaços per accedir al tràmit de les diferents línies:

a. Producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
b. A federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
c. Producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
d. Organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
e. Activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.