• Imprimeix

Bases generals 2019

Les bases generals publicades el 2017, modificades l'any 2018, continuaran regint la concessió dels ajuts de l'OSIC de cara al 2019.

12/12/2018 10:12
img

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat la tercera modificació de les bases generals que han de regir la concessió d'ajuts de concurrència. Aquesta modificació només afecta l'apartat 5 de la base general 7, sobre els mecanismes d'autenticació de les persones físiques o d'entitats sense personalitat jurídica.

Podeu consultar el text refòs de les bases generals, en què s'ha inclòs la modificació esmentada.

Per resumir, les modificacions que s'han fet a les bases generals (Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), han estat les següents:

  • Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre (DOGC núm. 7511, de 5.12.2017): Modificació del termini per presentar el compte justificatiu, que finalitza, tret que les bases específiques indiquin el contrari, el darrer dia hàbil de gener de l'any següent a la concessió de l'ajut.
  • Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer (DOGC núm. 7574, de 8.3.2018): modificació dels imports màxims a partir dels quals és obligatori presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors (40.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas d'obres, i 15.000,00 euros sense incloure l'IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis).
  • Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre (DOGC núm. 7766, de 12.12.2018): modificació que afecta les persones físiques o entitats sense personalitat jurídica sol·licitants que no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per efectuar qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans telemàtics, poden ser identificades i autenticades pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de fer el tràmit a nom seu utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. 

 

 

S'ha publicat un text refós on s'inclou totes les modificacions de les bases generals de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.