• Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses del sector del llibre

5184 - Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses del sector del llibre Departament de Cultura cultura

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre que contribueixin a la presència i a la comercialització a l'exterior de la creació i la producció cultural de Catalunya en l'àmbit del llibre.

S’entén com a creació i producció culturals de Catalunya aquelles que són d’autoria catalana (en què l’autor resideix a Catalunya i, en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Llegiu-ne més

Termini per sol·licitar la subvenció del 22 de març al 19 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

Els telèfons de contacte si hi ha dubtes sobre les línies de subvencions són els següents: 93 5529158  93 3162771

Si el dubte és sobre la tramitació telemàtica el telèfon de contacte és el 935 529 166
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.03.2018