• Imprimeix

La Institució

escut ILC

Logotip identificatiu de les primeres edicions de la ILC. Al començament s'utilitzà per a la coberta de la publicació “Revista de Catalunya” però posteriorment també es va fer servir per a la resta de publicacions. El dofí és obra del pintor Josep Obiols. (Fons ILC)

Què és la ILC?

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) és una entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creada per llei del Parlament de Catalunya de 1987. L'antecedent històric de la Institució va ser l’organisme homònim creat el 1937, en plena guerra civil, pels escriptors catalans fidels a la República.

L'any 2011 el Parlament de Catalunya aprova una modificació d'aquesta llei de creació amb l'objectiu d'adaptar la ILC al context polític, cultural i de l’administració de l’actualitat. Pel Decret 117/2012, de 9 d'octubre, s'aproven els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes, estructurats en vint articles i dues disposicions finals. En els seus orígens, l'any 1987, es van donar a la ILC atribucions que, més tard, han estat cedides a organismes de creació posterior, com l’Institut Ramon Llull o l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Els òrgans de Govern de la Institució són la Junta de Govern, el degà o degana, el Consell Assessor i el director o directora. La Junta de Govern i el Consell Assessor són integrats per representants de la majoria de les associacions professionals del sector i per l’administració.

 

Escut ILC - època republicana

Escut ILC - època republicana

La ILC té els següents objectius fonamentals:

  • Promoure la literatura i fomentar la lectura en general.
  • Protegir i difondre el patrimoni literari català.
  • Impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la màxima projecció pública als escriptors catalans.
  • Donar suport als escriptors en llengua catalana i a les associacions del sector.

La nova llei reconeix a la Institució, entre altres funcions, les següents:

  1. Participar en les accions de foment de la lectura i d’accés a la literatura que impulsin els organismes de la Generalitat i col·laborar amb altres organismes públics i en les iniciatives privades en aquest àmbit.
  2. Elaborar i fer pública una auditoria biennal sobre la repercussió cultural i el retorn social de les subvencions concedides en l’àmbit de la promoció de les lletres catalanes.
  3. Presentar anualment al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura i una vegada cada legislatura, com a mínim, davant el Parlament un dictamen sobre la presència pública de la literatura i el reconeixement social de les lletres catalanes.
  4. Promoure, en col·laboració amb els organismes corresponents, la presència de la literatura i la dels escriptors catalans en el sistema educatiu i en els mitjans de comunicació públics i privats.

Amb aquest fi la ILC vetlla per les subvencions a creadors, traductors, investigadors, editors, etc., programa campanyes de promoció dels escriptors a les escoles i centres culturals com els Lletres a les aules i Lletres en viu, fa exposicions sobre temes literaris, organitza jornades i seminaris, elabora i manté la base de dades "Qui és qui" i, en general, col·labora en aquelles activitats i amb aquells centres que duen a terme activitats de difusió de la literatura i de foment de la lectura.