• Imprimeix

Transparència

La Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques. Amb aquest propòsit, la ILC informa en aquest portal sobre la seva organització i estructura administrativa, le gestió econòmica, comptable i pressupostària, la contractació pública, els convenis de col·laboració i les subvencions.