• Imprimeix

Programes de la Unió Europea

Programes de la Unió Europea 2014-2020

Per al període 2014-2020, la Comissió Europea ha agrupat els precedents programes Cultura i Media amb el programa Europa Creativa, que potencia la difusió de l'activitat cultural i la cooperació cultural internacional a la Unió Europea. Amb una dotació global de 1.460 milions d’euros, aquest programa té dos subprogrames: Media, dedicat exclusivament al sector audiovisual, i Cultura, per a la resta de sectors.

 

Europa Creativa-Media. És el subprograma que dóna suport al sector audiovisual, donant continuïtat a l’antic MEDIA programme. Està obert a productores, empreses dedicades als nous mitjans audiovisuals, agents de vendes, distribuïdors, organitzadors de festivals i mercats, empreses dedicades a la formació, o exhibidors d’un ampli ventall d’estats, siguin membres de la Unió Europea o no. Els objectius generals del subprograma MEDIA són:

 • Millorar la competència de la indústria europea en el mercat europeu i internacional mitjançant el suport a la formació dels professionals i al desenvolupament, la distribució i la promoció de les obres audiovisuals europees, tenint en compte el desenvolupament de les noves tecnologies.
 • Consolidar els sectors que contribueixen a la millora de la circulació transnacional de les obres audiovisuals europees.
 • Respectar la diversitat lingüística i cultural europea.
 • Fomentar el patrimoni audiovisual europeu, mitjançant la digitalització i la interconnexió en xarxa dels arxius audiovisuals.
 • Desenvolupar el sector audiovisual en els països o regions amb una escassa capacitat de producció audiovisual o d'àrea geogràfica o lingüística reduïda, i fomentar l'associació i cooperació transnacional entre PIME europees.
 • Fomentar la difusió de nous tipus de continguts audiovisuals que utilitzin noves tecnologies.
 • Fomentar el desenvolupament de noves audiències i l’educació en la imatge.

 

El subprograma MEDIA rep el 56 % del pressupost d’Europa Creativa, amb ajuts al sector audiovisual europeu, que inclouen suport al desenvolupament de projectes; suport a la programació televisiva d’obres audiovisuals; ajut a la distribució transnacional de pel·lícules europees; suport als festivals de cinema; ajut al desenvolupament de videojocs; suport a l’accés als mercats, i, com a gran novetat, ajut al desenvolupament de les audiències.

Més informació: http://www.europacreativamedia.cat/convocatories_europa_creativa#sthash.YQtPF2AQ.dpuf

 

Europa Creativa-Cultura. Les prioritats del subprograma Cultura consisteixen a reforçar la capacitat dels sectors cultural i creatiu per operar en l'àmbit transfronterer i internacional i per impulsar la circulació i la mobilitat transnacionals. El subprograma Cultura dóna suport:

 • a projectes de cooperació transnacional que agrupin organitzacions culturals i creatives de diferents països per fer activitats de caràcter sectorial o intersectorial;
 • a activitats proposades per xarxes europees d'organitzacions culturals i creatives de diferents països;
 • a activitats proposades per organitzacions amb vocació europea que fomentin el desenvolupament de nous talents i estimulin la mobilitat transnacional dels agents culturals i creatius, així com la circulació d'obres, i que tinguin potencial per exercir una gran influència en els sectors cultural i creatiu i aconseguir efectes duradors;
 • a la traducció literària i a una major difusió de les obres traduïdes.

El subprograma Cultura del programa Europa Creativa disposa d'un pressupost total de 454,8 milions d’euros per al període 2014-2020, el 31 % del pressupost global del programa. El 10 de desembre de 2013 es va publicar la primera convocatòria del programa Europa Creativa 2014-2020, subprograma Cultura. Aquesta iniciativa de la Unió Europea, que s’adreça al sector cultural i creatiu, està pensada per dotar de recursos projectes que tinguin com a objectiu promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la innovació i estimular la creació de nous públics (nova prioritat important dins del programa). La dotació d’aquesta convocatòria ha estat de 48,4 milions d’euros.

Més informació: http://www.europacreativamedia.cat/cultura/convocatories

 

El programa d’Europa Creativa és específic per al sector cultural i creatiu, però hi ha altres programes comunitaris de caire més transversal que poden finançar projectes impulsats pel sector cultural. D’aquests cal destacar-ne dos especialment:

 

Horitzó 2020

L’hereu del precedent 7è Programa marc és el nou Programa marc de recerca i innovació per al període 2014-2020, amb una dotació global de 77.000 milions d’euros. L’objectiu és contribuir a la construcció d’una societat i una economia basades en el coneixement i la innovació, amb la finalitat de garantir la competitivitat global d’Europa. Aquest objectiu es persegueix mitjançant tres prioritats principals: ciència excel·lent, lideratge industrial i abordatge dels reptes socials.

La investigació en l’àmbit de les ciències humanes i socials està plenament integrada en els objectius del programa Horitzó 2020, ja que és essencial per maximitzar el retorn social de la inversió en ciència i tecnologia i plantejar solucions a qüestions socials. Les arts i les humanitats poden ser una font essencial de creativitat en el desenvolupament de serveis tecnològics i el disseny de productes. Per altra banda, la recerca humanística també és finançada a través del Consell Europeu de la Recerca amb la finalitat d’assolir l’excel·lència.

Més informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Programa per a la competitivitat de les empreses i per a les petites i mitjanes empreses (COSME).

Els objectius d’aquest programa són reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, particularment de les PIME, i fomentar la cultura empresarial i promoure la creació de PIME i el seu creixement. Atenent al fet que el sector cultural i creatiu es caracteritza per una predominança de PIME en les cadenes de valor de les indústries culturals i creatives, aquest programa ofereix, per exemple, accions per millorar l’accés de les PIME al finançament, per millorar l’accés als mercats o per promoure l’emprenedoria, entre d’altres. Disposa d'un pressupost global d’uns 2.300 milions d’euros.

Més informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html

Els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus inclouen els fons següents: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) i, finalment, el Fons de Cohesió per al qual, en el període 2014-2020, Espanya ha deixat de ser un territori elegible.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) contribueix al finançament de projectes orientats a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la Unió Europea per mitjà del desenvolupament sostenible i l’ajustament estructural de les economies regionals. Amb aquesta finalitat, concedeix ajuts a diferents tipus d’activitats, entre els quals cal destacar la inversió fixa en béns d’equip i infraestructures de petita envergadura, incloses petites infraestructures culturals i de turisme sostenible, serveis a les empreses, ajudes a organismes de recerca i innovació, i inversió en tecnologia i recerca aplicada a les empreses.

D’interès per al sector cultural, a més de la millora de la competitivitat de les PIME, cal destacar les prioritats d’inversió següents:

 • Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos mitjançant la conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural.
 • Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral mitjançant estratègies territorials de desenvolupament de zones específiques, inclosa la millora de l’accessibilitat a recursos naturals i culturals concrets i el seu desenvolupament.
 • Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa mitjançant la inversió en infraestructures socials i el foment de la inclusió social amb la millora de l’accés als serveis socials, culturals i recreatius.

 

Per al període 2014-2020, la Comissió Europea ha definit un enfocament integrat de tots els fons de la política de cohesió regional, mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació clara de prioritats i de resultats que cal assolir. Així mateix, exigeix que l'especialització intel·ligent sigui una condició prèvia per a les inversions en recerca i innovació cofinançades amb fons europeus. Els estats membres i les regions han d'elaborar estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que potenciïn les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s'ajustin millor al seu potencial d'innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori. En aquest context, l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i els programes d'R+D+I per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el desenvolupament de projectes innovadors.

Per avançar cap a la visió compartida de país per al 2020, la RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics, que es corresponen amb quatre eixos estratègics. Cal destacar dos d’aquests objectius, en els quals la cultura hi és present:

 

Objectiu

Eix estratègic

Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit

Àmbits sectorials que lideren la transformació de l’economia catalana. S’hi inclouen les indústries culturals i basades en l’experiència.

Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la competitivitat de les empreses i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria

Entorn d’innovació. Engloba, entre d’altres, l’agenda digital i el suport a l’emprenedoria, camps d’acció per al sector cultural

Hi ha nombrosos programes d’abast territorial o regional que permeten finançar accions en l’àmbit cultural, entre els quals cal destacar aquells en què Catalunya és un territori elegible: POCTEFA, SUDOE, MED i Conca Mediterrània. Tots aquests programes reben finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER):

 • Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA). Comprèn els territoris fronterers dels Pirineus: quatre comunitats autònomes (Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc), tres regions (Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus i Aquitània) i el Principat d’Andorra. Un dels eixos prioritaris és la posada en valor dels territoris i dels respectius patrimonis natural i cultural dins d’una lògica de sostenibilitat. Dins d’aquest eix es poden presentar projectes relatius a la protecció i promoció del patrimoni cultural, de foment del turisme cultural i de creació de rutes i xarxes d’equipaments culturals, entre d’altres. La Comunitat de Treball dels Pirineus, amb seu a Jaca, és l’autoritat de gestió d’aquest programa.
 • Programa de cooperació territorial de l’espai sud-oest Europeu (SUDOE). Està destinat als territoris de l’Estat espanyol, Portugal, Gibraltar i el sud de França (Llenguadoc-Rosselló, Migdia-Pirineus i Aquitània). L’objectiu és convertir aquesta zona en un espai d’integració harmoniosa i equilibrada a través del foment de la cohesió econòmica i social. Els àmbits d’actuació contemplats per aquest programa són els següents: Competitivitat i innovació, Medi ambient i desenvolupament sostenible, Accessibilitat i Ordenació territorial. L’Autoritat de Gestió del SUDOE és el Govern de Cantàbria.
 • Programa del Mediterrani (MED). Els beneficiaris són els territoris costaners del nord de la Mediterrània de nou països de la UE (Portugal, Espanya, Regne Unit, Itàlia, Eslovènia, Grècia, Xipre i Malta) i de tres països candidats (Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i Montenegro). Els seus objectius estan directament relacionats amb l’estratègia de Lisboa (millora de la competitivitat) i de Göteborg (promoció de la cohesió social i la protecció del medi ambient). Un dels eixos fa referència a la promoció i protecció del medi per assolir un desenvolupament sostenible, dins del qual s’inclou l’objectiu de promoure i protegir el patrimoni natural i cultural. L’Autoritat de Gestió del programa és el govern de Provença-Alps-Costa Blava.
 • Conca Mediterrània. Forma part de la política europea de veïnatge i inclou els territoris dels estats membres de la UE i dels països associats que es troben a la costa mediterrània. Entre les seves prioritats, cal destacar-ne dues: el suport a la mobilitat de persones com a eina d’enriquiment cultural, econòmic i social, i el suport a la creativitat per fomentar el diàleg entre comunitats. L’Autoritat de Gestió del programa és el Govern de Sardenya.