La dimensió social és un repte prioritari del Pla de Museus de Catalunya. Els museus seran accessibles, tan físicament com sensorialment, intel·lectualment, culturalment i econòmicament, per facilitar-ne l’ús i el gaudi a totes les persones. Concretament els museus:

  • han de ser socialment compromesos: centres de coneixement i de debat dels temes que preocupen la societat.
  • faran recerca orientada al valor públic i amb noves perspectives de diàleg, contemplant col·lectius poc representats, culturals i de gènere.
  • col·laboraran regularment amb altres centres culturals, la comunitat educativa, el turisme i les indústries creatives.
  • estimularan els ciutadans i enriquiran la vida de la comunitat local, reforçant vincles mitjançant el voluntariat.